Dziurawa ustawa pozwoli na opóźnienia w tworzeniu PPK – dr Marcin Wojewódka dla PRAWO.PL

dr Marcin Wojewódka

Czasami zdarza się, że jesteśmy o czymś tak bardzo przekonani, np. o istnieniu jakiegoś przepisu, że przyjmujemy jego istnienie na wiarę, nie analizując szczegółowo treści postanowień normatywnych. Wiele wskazuje na to, że taka sytuacja przydarzyła się właśnie polskiemu ustawodawcy w przypadku ustawy o pracowniczych planach kapitałowych – pisze dr Marcin Wojewódka.

Swoista „dziura” w przepisach regulujących PPK może spowodować, że znajdą się tacy pracodawcy, którzy postanowią przetestować system i mimo pozornego obowiązku utworzenia PPK, nie zrobią tego.

Rozłożony w czasie obowiązek utworzenia PPK

Powszechną na dzisiaj wiedzą jest to, że prawie każdy pracodawca będzie zobowiązany do utworzenia PPK, a co więcej – będzie musiał to zrobić w odpowiednim terminie – tym wynikającym wprost z treści przepisu art. 134 ustawy o PPK. I jak mantrę powtarza się, że:

  • podmioty zatrudniające co najmniej 250 osób tworzą PPK w drugiej połowie 2019 roku,
  • podmioty od 50 osób zatrudnionych ruszają od 1 stycznia 2020,
  • a mniejsze pół roku później.

Ale powstaje pytanie, czy rzeczywiście ten obowiązek nałożony de facto na płatników składek na obowiązkowe ubezpieczenia emerytalne i rentowe jest egzekwowalny. Powstaje pytanie, czy rzeczywiście organy państwowe zostały wyposażone przez ustawodawcę w odpowiedni oręż pozwalający na skuteczne egzekwowanie nałożonego na podmioty zatrudniające obowiązku?  O co chodzi?

Weryfikacja spełnienia obowiązku utworzenia PPK

Każdy pracodawca w swoim czasie będzie musiał założyć i prowadzić PPK. Z puntu widzenia praktycznego potwierdzeniem faktu wykonania przez pracodawcę nałożonego nań obowiązku jest zawarcie umowy o zarządzanie PPK z wybraną instytucją finansową.

W przypadku zawarcia przez podmiot zatrudniający z instytucją finansową umowy o zarządzanie PPK na podstawie art. 8 ustawy o PPK obowiązkiem tej instytucji finansowej, wynikającym wprost z treści art. 69 ust. 1 ustawy o PPK, jest zgłoszenie do ewidencji PPK wniosku o wpis umowy o zarządzanie do ewidencji PPK prowadzonej przez Polski Fundusz Rozwoju (PFR).

Przedmiotowy obowiązek powinien zostać zrealizowany przez instytucję finansową w terminie 14 dni od dnia zawarcia umowy o zarządzanie PPK. Ten wniosek o wpis powinien zawierać takie dane, jak:

  • datę zawarcia umowy o zarządzanie PPK,
  • nazwę,
  • NIP lub inny numer identyfikacyjny,
  • adres siedziby
  • oraz adres do korespondencji podmiotu zatrudniającego i instytucji finansowej, z którą podmiot zatrudniający zawarł umowę o zarządzanie PPK.

Ta informacja nie obejmuje liczby osób zatrudnionych czy zgłoszonych do ubezpieczenia społecznego, ani też liczby raportów rozliczeniowych.

Natomiast podmiotem odpowiedzialnym za weryfikację obowiązku spełnienia przez podmiot zatrudniający zawarcia umowy o zarządzanie PPK jest PFR. Odnotowanie istnienia w ewidencji umów o zarządzanie PPK takiej umowy oznacza wykonanie przez podmiot zatrudniający nałożonego nań przez ustawodawcę obowiązku.

Powstaje jednak pytanie, skąd PFR będzie miał wiedzę, że dany podmiot zatrudniający jest płatnikiem składek na obowiązkowe ubezpieczenia emerytalne, a w konsekwencji, że spoczywa na nim obowiązek zawarcia umowy o zarządzanie PPK. PFR dowie się tego od Zakładu Ubezpieczeń Społecznych (ZUS). […]

 

Czytaj dalej […]