Obniżenie wieku emerytalnego – 27:1

Obniżenie wieku emerytalnego jest działaniem naprzeciw trendów demograficznych i sytuacji na rynku pracy. Przy podobnych uwarunkowaniach społecznych i ekonomicznych wszystkie państwa UE podnoszą wiek emerytalny – wyjątkiem jest Polska. Od 1 października 2017 r. wiek emerytalny kobiet będzie wynosił 60 lat, a mężczyzn 65 lat.

We państwach Unii Europejskiej reforma systemów emerytalnych jest nieunikniona.  Władze publiczne  dążą do znalezienia sposobów wprowadzenia systemów emerytalnych dających się sfinansować z danin publicznych i umożliwiających zrównoważenie stale rosnących wypłat z publicznych funduszy emerytalnych. Z danych EUROSTAT dotyczących średniego zakończenia aktywności zawodowej ze względu na skorzystanie z prawa do emerytury wynika, że po 2020 roku Polska będzie jednym państwem UE, w którym wiek emerytalny kobiet wynosi 60 lat i jednym z niewielu gdzie wiek emerytalny mężczyzn wynosi 65 lat. Jednak główną cechą różnicująca politykę publiczną Polski i państw UE jest obniżenie wieku emerytalnego, a nie jego podnoszenie jak ma to miejsce w pozostałych 27 państwach Unii[1].

CORAZ TRUDNIEJ WYPŁACAĆ EMERYTURY STALE ROSNĄCEJ LICZBIE PRACOWNIKÓW, KTÓRZY OSIĄGNĘLI WIEK EMERYTALNY, GDYŻ WZROST LICZBY EMERYTÓW NIE JEST RÓWNOWAŻONY ZWIĘKSZENIEM WPŁYWÓW Z PODATKÓW I SKŁADEK

Głównym postulatem na najbliższe lata staje się zatem zrównanie i podnoszenie wieku emerytalnego, ale także wygaszenie przepisów, umożliwiających wcześniejsze zakończenie aktywności zawodowej, które dotychczas funkcjonują w systemie emerytalnym rolników, służb mundurowych oraz sędziów i prokuratorów. Celem tych działań jest podniesienie faktycznego wieku, kiedy ubezpieczeni nabywają prawo i pobierają pierwszą emeryturę. Obecnie Polska jest jednym z państw najwcześniej wypłacających pierwsze świadczenie.

Wykres 1. Średni wiek, w którym pobierana jest pierwsza emerytura

Źródło: Eurostat http://appsso.eurostat.ec.europa.eu/nui/show.do?dataset=lfso_12agepens&lang=en

Dane demograficzne są nieubłagane. Oczekiwana długość życia wynosi obecnie dla osób w wieku powyżej 60 lat   – 23 lata dla kobiet i ponad 18 lat dla mężczyzn. Oznacza to, że kolejne roczniki ze względu na rosnącą oczekiwaną długość życia, przy obniżeniu wieku, uprawniającego do przejścia na emeryturę, otrzymałyby relatywnie niższą emeryturę, niż osoby starsze z porównywalnym stażem pracy i zarobkami osiąganymi w trakcie aktywności zawodowej.

[1] Biała Księga – Plan na rzecz adekwatnych, bezpiecznych i stabilnych emerytur. COM(2012) 55.