Nasi Eksperci

Nasi Eksperci

dr hab. Marek Szczepański, prof. nadzw. Politechniki Poznańskiej

Doktor habilitowany, profesor nadzwyczajny Politechniki Poznańskiej. Autor 65 publikacji naukowych, w tym rozprawy habilitacyjnej pt. „Stymulatory i bariery rozwoju zakładowych systemów emerytalnych na przykładzie Polski”. Przez 11 lat pracował w sektorze bankowym.

Jest współorganizatorem międzynarodowych konferencji naukowych poświęconych kwestii zabezpieczenia społecznego. Prowadzi badania naukowe z zakresu ubezpieczeń gospodarczych, zarządzania finansami przedsiębiorstw (ze szczególnym uwzględnieniem zarządzania ryzykiem finansowym i ryzykiem operacyjnym), badania porównawcze systemów zabezpieczenia społecznego w aspektach zarządczych i ekonomicznych.

Jest członkiem międzynarodowej organizacji naukowej European Network for Research on Supplementary Pensions (ENRSP) i członkiem zarządu Oddziału Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego w Poznaniu.

dr hab. Patrycja Kowalczyk-Rólczyńska, profesor Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Doktor habilitowany w dziedzinie nauk społecznych w dyscyplinie ekonomia i finanse, profesor uczelni realizujący badania naukowe w Katedrze Ubezpieczeń Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu. Absolwentka Uniwersytetu Wrocławskiego, Wydziału Matematyki i Informatyki, kierunek: Matematyka.

Autorka i współautorka kilkudziesięciu publikacji z zakresu finansów gospodarstw domowych, zabezpieczenia emerytalnego, ubezpieczeń, odwróconej hipoteki oraz metod aktuarialnych. Recenzentka i członek rady naukowej kilku zagranicznych czasopism, m.in. “International Journal of Economics and Finance” (wydawca: Canadian Center of Science and Education), “Applied Economics and Finance” (wydawca: Redfame Publishing, USA). Członek European Network Research for Supplementary Pensions oraz Sekcji Klasyfikacji i Analizy Danych Polskiego Towarzystwa Statystycznego. Uczestniczka wielu krajowych i zagranicznych konferencji naukowych oraz staży dydaktycznych.

Laureatka kilku nagród Rektora UE we Wrocławiu za osiągnięcia w pracy naukowo-badawczej. Od 2017 roku biegły sądowy z dziedziny rachunkowość i finanse/ekonomia.

dr Antoni Kolek

Ekspert Instytutu, doradca Pracodawców RP. Specjalizuje się w zagadnieniach związanych z ubezpieczeniami społecznymi. W 2016 roku był Koordynatorem Przeglądu systemu emerytalnego – Bezpieczeństwo dzięki odpowiedzialności. Posiada doświadczenie w zarządzaniu w administracji publicznej. Pełnił funkcję Dyrektora Gabinetu Prezesa ZUS realizując projekty kadrowe i restrukturyzacyjne.

Pracownik naukowy, realizujący działalność dydaktyczną. Posiada bogate doświadczenie w prowadzeniu badań naukowych i analiz. Jest autorem kilkunastu artykułów i opracowań poświęconych zagadnieniom ubezpieczeń społecznych, rynku pracy oraz rozwoju społeczno-gospodarczego. Autor monografii: Rola Międzynarodowej Organizacji Pracy i Banku Światowego w kształtowaniu systemów emerytalnych w państwach Europy Środkowo-Wschodniej po 1989 roku, Warszawa 2014, współautor publikacji metodologicznej pt. Metodologia badań nauk o polityce publicznej w obszarze zabezpieczenia społecznego, Warszawa 2016.

dr Marcin Wojewódka

Prezes Instytutu Emerytalnego Sp. z o.o. Radca prawny, założyciel Kancelarii Wojewódka i Wspólnicy Sp. k. Członek Zarządu Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, nadzorujący Pion Administracji i Zamówień Publicznych w latach 2016-2017. Członek Stowarzyszenia Prawa Pracy.

Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego oraz Studiów Podyplomowych Psychologia Zarządzania Personelem. W grudniu 2011 roku uzyskał stopień doktora nauk ekonomicznych (praca doktorska pt. „Pracownicze program emerytalne, jako forma dodatkowego zabezpieczenia na starość w Polsce. Ocena funkcjonowania”). Posiada ponad 15-letnie doświadczenie zawodowe w zakresie prawa pracy i świadczeń pracowniczych. Doradzał kilkudziesięciu pracodawcom w Polsce w zakresie prawa pracy oraz świadczeń pracowniczych. Od 2000 roku współtworzył kilkadziesiąt Pracowniczych Programów Emerytalnych we wszystkich formach. Współautor publikacji Pracownicze Programy Emerytalne. Komentarz (C.H. Beck 2005). Autor licznych artykułów z zakresu prawa pracy i ubezpieczeń społecznych.

mec. Adrian Prusik

Radca prawny. Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. Absolwent Wydziału Dziennikarstwa i Nauk Politycznych Uniwersytetu Warszawskiego. Posiada bogate doświadczenie praktyczne w przygotowaniu i negocjowaniu wewnątrzzakładowych aktów prawa pracy.

Autor wielu artykułów prasowych z zakresu prawa pracy, ubezpieczeń społecznych oraz instytucji III filara emerytalnego w Rzeczpospolitej i Gazecie Prawnej. Posiada doświadczenie w zakresie doradztwa przy tworzeniu i funkcjonowaniu Pracowniczych Programów Emerytalnych.

dr hab. Tomasz Jedynak

Adiunkt w Katedrze Zarządzania Ryzykiem i Ubezpieczeń Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie. Absolwent kierunku Finanse i Rachunkowość. Od 2009 r. posiada licencję maklera papierów wartościowych z uprawnieniami do czynności doradztwa inwestycyjnego.

Ukończył studia podyplomowe Zarządzanie projektami badawczymi i komercjalizacja wyników badań. Uczestnik seminarium NUS-Santander Doctorate Workshop on Advanced Financial Risk Management na Narodowym Uniwersytecie w Singapurze w 2012 r. W 2015 r. obronił na Wydziale Finansów UEK pracę doktorską pt. Efektywność i ryzyko funduszy inwestycji społecznie odpowiedzialnych, która zdobyła pierwsze miejsce w konkursie o Nagrodę Prezesa Zarządu GPW SA. W 2016 r. odbył półroczny staż naukowo-badawczy na Wydziale Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego.

Autor i współautor kilkudziesięciu publikacji za zakresu ekonomii i finansów, współautor dwóch podręczników akademickich. Wykonawca kilkunastu projektów badawczych obejmujących zagadnienia z zakresu finansów, w tym w szczególności problematykę ubezpieczeń społecznych i funkcjonowania systemu emerytalnego. Uczestnik i autor referatów na wielu międzynarodowych i krajowych konferencjach i seminariach naukowych.

dr Mariusz Dybał

Absolwent Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu. Obronił z wyróżnieniem rozprawę doktorską na Uniwersytecie Szczecińskim. Pracownik naukowo-dydaktyczny Instytutu Nauk Ekonomicznych Uniwersytetu Wrocławskiego. Autor publikacji (monografii, podręczników, artykułów) z zakresu systemów emerytalnych, rynków finansowych, finansów przedsiębiorstw.

Prowadzi badania naukowe głównie z zakresu efektywności i skuteczności systemów emerytalnych. Promotor dyplomantów i magistrantów, recenzent prac doktorskich. Profesor wizytujący oraz uczestnik staży naukowych w Piraeus University of Applied Sciences, Sankt Petersburg State University, Siauliai University, Duale Hochschule Baden-Württemberg Villingen-Schwenningen, Julius-Maximilians Universitat Wurzburg, Universidad Pablo de Olavide. Zastępca redaktora naczelnego kwartalnika naukowego Ekonomia – Wroclaw Economic Review. Członek rad redakcyjnych Journal of Young Scientist; Studenckie Prace Prawnicze, Administratywistyczne i Ekonomiczne; Public Governance, Administration and Finances Law Review; Journal of Applied Research Review. Wykonawca grantów naukowych uzyskanych z: Komitet Badań Naukowych, Uniwersytet Wrocławski, Narodowe Centrum Nauki, Unia Europejska. Organizator i przewodniczący cyklicznej konferencji naukowej Zabezpieczenie emerytalne / Old-age security.

Agnieszka Łukawska

Absolwentka wydziału Finansów i Statystyki (specjalność: Ekonometria i Statystyka) SGPiS oraz studiów doktoranckich z zakresu ubezpieczeń i funduszy emerytalnych w Kolegium Ekonomiczno-Społecznym Szkoły Głównej Handlowej. Obecnie dyrektor Departamentu Produktów Emerytalnych w wiodącym towarzystwie funduszy inwestycyjnych. Agnieszka prowadzi też zajęcia na studiach podyplomowych Compensation & Benefits na Uczelni Łazarskiego z zakresu planów emerytalnych.

Na początku aktywności zawodowej Agnieszka była asystentem w Katedrze Ekonomii przy Wydziale Ekonomiczno – Społecznym SGH. Przez ostatnie 25 lat związana jest z rynkiem funduszy inwestycyjnych, gdzie odpowiada za segment szeroko rozumianych planów emerytalnych - tak grupowych (PPE/PPO/PPK) jak i indywidualnych (IKE/IKZE). Posiada doświadczenie we wszystkich fazach tworzenia PPE, począwszy od etapu koncepcji, przez implementację, aż po bieżące ich utrzymywanie, współpracując przy tym z przedstawicielami pracodawców, strony społecznej, Komisji Nadzoru Finansowego i kancelariami prawnymi. Twórczyni najdłużej działającego w Polsce PPE, od początku zaangażowana również w tworzenie i rozwój PPK, posiada ponad 30 letnie doświadczenie w obszarze ubezpieczeń i funduszy inwestycyjnych.

Agnieszka Jaworska-Martycz

Członek Zarządu Instytutu Emerytalnego. Absolwentka Szkoły Głównej Handlowej, na wydziałach Handlu Zagranicznego oraz Marketingu i Zarzadzania, studiów podyplomowych na Uniwersytecie Warszawskim na Wydziale Prawa i Administracji w zakresie prawa międzynarodowego i Uniwersytetu im. Leona Koźmińskiego, w zakresie zarzadzania zespołami.

Ukończyła roczny program Zarządzania organizowany przez ICAN Institute i Harvard Business Review. Od 1995 r. była związana z międzynarodowymi instytucjami finansowymi. W latach dziewięćdziesiątych współpracowała z firmami doradczymi rynku kapitałowego, wspierając wprowadzanie spółek do obrotu publicznego i giełdowego. Od 1999 roku, wraz z wejściem w życie reformy systemu emerytalnego w Polsce, była związana z największymi międzynarodowymi towarzystwami ubezpieczeń w Polsce, zajmując się przede wszystkim tworzeniem, rozwijaniem, uruchamianiem i promowaniem pracowniczych programów emerytalnych PPE. Przez ostatnie 12 lat była związana z wiodącym towarzystwem funduszy inwestycyjnych w Polsce na stanowisku Dyrektora ds. Klientów Instytucjonalnych. Z sukcesem zarządzała w nim Departamentem programów zabezpieczenia emerytalnego, który stał się jednym z najlepszych dostawców PPE, PPK oraz innych tego typu rozwiązań w Polsce. Współpracowała z międzynarodowymi i polskimi Brokerami, Kancelariami prawnymi, Doradcami, Bankami, Biurami Maklerskimi. Jako ekspert i liderka na rynku programów zabezpieczania emerytalnego wprowadzila blisko 500 PPE. Ekspertyzę, jakość rozwiązań i obsługi doceniały międzynarodowe i polskie korporacje. Od 2016 roku wraz z ogłoszeniem uruchomienia pracowniczych planów kapitałowych PPK aktywnie uczestniczyła w pracach legislacyjnych i promocyjnych organizowanych przez Polski Fundusz Rozwoju PFR. W tym czasie także aktywnie współpracowała z instytucjami rynku finansowego w celu szerokiej edukacji i wsparcia Pracodawców. Agnieszka jest odpowiedzialna za stworzenie najefektywniejszego na rynku portfela PPK, wyróżniającego się ponad przeciętnym poziomem partycypacji uczestników PPK oraz poziomem zarządzanych aktywów tych planów.

Agnieszka posiada ogromne doświadczenie w tworzeniu programów zabezpieczenia emerytalnego – na wszystkich etapach jego tworzenia, implementacji i obsługi. Od lat współpracuje z przedstawicielami pracodawców, strony społecznej, Komisji Nadzoru Finansowego i kancelariami prawnymi w promowaniu i rozwoju programów zabezpieczenia emerytalnego w Polsce. Od lat dba o angażowanie we współpracę jak najszerszego grona partnerów biznesowych, pracodawców, strony społecznej w celu tworzenia jak najlepszych rozwiązań w zakresie prawa w zakresie prawa zabezpieczenia emerytalnego.