Nasi Eksperci

dr hab. Marek Szczepański, prof. nadzw. Politechniki Poznańskiej

Doktor habilitowany, profesor nadzwyczajny Politechniki Poznańskiej. Autor 65 publikacji naukowych, w tym rozprawy habilitacyjnej pt. „Stymulatory i bariery rozwoju zakładowych systemów emerytalnych na przykładzie Polski”. Przez 11 lat pracował w sektorze bankowym.

Jest współorganizatorem międzynarodowych konferencji naukowych poświęconych kwestii zabezpieczenia społecznego. Prowadzi badania naukowe z zakresu ubezpieczeń gospodarczych, zarządzania finansami przedsiębiorstw (ze szczególnym uwzględnieniem zarządzania ryzykiem finansowym i ryzykiem operacyjnym), badania porównawcze systemów zabezpieczenia społecznego w aspektach zarządczych i ekonomicznych.

Jest członkiem międzynarodowej organizacji naukowej European Network for Research on Supplementary Pensions (ENRSP) i członkiem zarządu Oddziału Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego w Poznaniu.


dr Antoni Kolek

Prezes Zarządu Instytutu Emerytalnego Sp. z o.o. Specjalizuje się w zagadnieniach związanych z ubezpieczeniami społecznymi. W 2016 roku był Koordynatorem Przeglądu systemu emerytalnego – Bezpieczeństwo dzięki odpowiedzialności. Posiada doświadczenie w zarządzaniu w administracji publicznej. Pełnił funkcję Dyrektora Gabinetu Prezesa ZUS realizując projekty kadrowe i restrukturyzacyjne.

Pracownik naukowy, realizujący działalność dydaktyczną. Posiada bogate doświadczenie w prowadzeniu badań naukowych i analiz. Jest autorem kilkunastu artykułów i opracowań poświęconych zagadnieniom ubezpieczeń społecznych, rynku pracy oraz rozwoju społeczno-gospodarczego. Autor monografii: Rola Międzynarodowej Organizacji Pracy i Banku Światowego w kształtowaniu systemów emerytalnych w państwach Europy Środkowo-Wschodniej po 1989 roku, Warszawa 2014, współautor publikacji metodologicznej pt. Metodologia badań nauk o polityce publicznej w obszarze zabezpieczenia społecznego, Warszawa 2016.

 

dr Marcin Wojewódka

Członek Zarządu Instytutu Emerytalnego Sp. z o.o. Radca prawny, założyciel Kancelarii Wojewódka i Wspólnicy Sp. k. Członek Zarządu Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, nadzorujący Pion Administracji i Zamówień Publicznych w latach 2016-2017. Członek Stowarzyszenia Prawa Pracy. Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego oraz Studiów Podyplomowych Psychologia Zarządzania Personelem. W grudniu 2011 roku uzyskał stopień doktora nauk ekonomicznych (praca doktorska pt. „Pracownicze program emerytalne, jako forma dodatkowego zabezpieczenia na starość w Polsce. Ocena funkcjonowania”). Posiada ponad 15-letnie doświadczenie zawodowe w zakresie prawa pracy i świadczeń pracowniczych. Doradzał kilkudziesięciu pracodawcom w Polsce w zakresie prawa pracy oraz świadczeń pracowniczych. Od 2000 roku współtworzył kilkadziesiąt Pracowniczych Programów Emerytalnych we wszystkich formach. Współautor publikacji Pracownicze Programy Emerytalne. Komentarz (C.H. Beck 2005). Autor licznych artykułów z zakresu prawa pracy i ubezpieczeń społecznych.

 

mec. Adrian Prusik

Radca prawny. Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. Absolwent Wydziału Dziennikarstwa i Nauk Politycznych Uniwersytetu Warszawskiego. Posiada bogate doświadczenie praktyczne w przygotowaniu i negocjowaniu wewnątrzzakładowych aktów prawa pracy. Autor wielu artykułów prasowych z zakresu prawa pracy, ubezpieczeń społecznych oraz instytucji III filara emerytalnego w Rzeczpospolitej i Gazecie Prawnej. Posiada doświadczenie w zakresie doradztwa przy tworzeniu i funkcjonowaniu Pracowniczych Programów Emerytalnych.

 

dr Maciej Balcerowski

Prawnik w kancelarii Wojewódka i Wspólnicy sp. k. Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. Studia doktoranckie ukończył z wyróżnieniem na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu, gdzie wykładał także prawo cywilne. Autor kilkudziesięciu artykułów z zakresu prawa ubezpieczeniowego. Doświadczenie zdobywał w ramach międzynarodowych oraz polskich kancelarii prawnych oraz w zakładach ubezpieczeń. Posiada doświadczenie w tworzeniu oraz opiniowaniu umów, a także obsłudze instytucji finansowych.

 

dr Sylwia Pieńkowska-Kamieniecka

Doktor nauk ekonomicznych, adiunkt w Katedrze Polityki Społecznej i Ubezpieczeń Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie. Absolwentka studiów magisterskich na Wydziale Zarządzania oraz na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie. Kierownik Studiów Podyplomowych z „Ubezpieczeń Społecznych” oraz opiekun Koła Naukowego Ubezpieczeń „Benefit” na Wydziale Nauk Ekonomicznych UWM w Olsztynie. Autorka kilkudziesięciu publikacji naukowych przede wszystkim z zakresu ubezpieczeń społecznych, zabezpieczenia emerytalnego, świadomości ubezpieczeniowej, kompetencji i wiedzy finansowej. Wykonawca ekspertyz i doradca instytucji w sektorze finansów publicznych. Uczestnik wielu krajowych i zagranicznych staży dydaktycznych i konferencji naukowych.

Przewodnicząca Oddziału Północno-Wschodniego Polskiego Stowarzyszenia Ubezpieczenia Społecznego, członek European Network Research for Supplementary Pensions oraz Stowarzyszenia Finansów i Rachunkowości na Rzecz Zrównoważonego Rozwoju. Laureatka kilku nagród Rektora UWM w Olsztynie w dziedzinie działalności naukowej oraz Rektora SGH w Warszawie.

 

dr Damian Walczak

Doktor nauk ekonomicznych, za pracę doktorską pt. „Uwarunkowania funkcjonowania systemu zabezpieczenia społecznego rolników w Polsce” otrzymał nagrodę Rzecznika Ubezpieczonych za zajęcie I miejsca w kategorii prac doktorskich w konkursie organizowanym przez Rzecznika Ubezpieczonych, Fundację Edukacji Ubezpieczeniowej i Gazetę Ubezpieczeniową;  pracownik naukowy Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu; autor kilkudziesięciu publikacji z zakresu finansów, głównie ubezpieczeń. W latach 2014-2016 zastępca dyrektora Akademickiego Inkubatora Przedsiębiorczości UMK; członek Rady Społecznej Szpitala Uniwersyteckiego nr 2 im. dr. J. Biziela w Bydgoszczy; egzaminator dla kandydatów na biegłych rewidentów; wiceprezes Stowarzyszenia Finansów i Rachunkowości na rzecz Zrównoważonego Rozwoju.

 

dr Sebastian Jakubowski

Doktor nauk prawnych, adiunkt na Wydziale Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego. Autor kilkudziesięciu publikacji naukowych z zakresu prawa ubezpieczeń społecznych. Specjalizuje się w problematyce funkcjonowania krajowego rynku emerytalnego, zagadnieniach transformacji systemów zabezpieczenia społecznego oraz finansowania usług medycznych w Europie Środkowej i Wschodniej. Wykładowca i koordynator studiów w języku angielskim (m.in. Master of Managerial Economics oraz Administration in International Organisations). Uczestnik wielu zagranicznych staży naukowych (m.in. Uniwersytet Kalifornijski, Uniwersytet Lipski, Uniwersytet Szawelski, Uniwersytet Ryski, a także Towarzystwo Naukowe Fraunhofer’a w Lipsku). Redaktor naczelny „Studenckich Prac Prawniczych, Administratywistycznych i Ekonomicznych”. Redaktor naukowy półrocznika naukowego „Wroclaw Review of Law, Administration and Economics”. Członek Rady Redakcyjnej litewskiego czasopisma naukowego „Socialiniai Tyrimai – Social Research”. Współautor monografii naukowej „Poland and Slovakia: Bilateral Relations in a Multilateral Context (2004–2016)” opublikowanej przez Columbia University Press.


dr Tomasz Jedynak

Adiunkt w Katedrze Zarządzania Ryzykiem i Ubezpieczeń Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie. Absolwent kierunku Finanse i Rachunkowość. Od 2009 r. posiada licencję maklera papierów wartościowych z uprawnieniami do czynności doradztwa inwestycyjnego. Ukończył studia podyplomowe Zarządzanie projektami badawczymi i komercjalizacja wyników badań. Uczestnik seminarium NUS-Santander Doctorate Workshop on Advanced Financial Risk Management na Narodowym Uniwersytecie w Singapurze w 2012 r. W 2015 r. obronił na Wydziale Finansów UEK pracę doktorską pt. Efektywność i ryzyko funduszy inwestycji społecznie odpowiedzialnych, która zdobyła pierwsze miejsce w konkursie o Nagrodę Prezesa Zarządu GPW SA. W 2016 r. odbył półroczny staż naukowo-badawczy na Wydziale Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego.

Autor i współautor kilkudziesięciu publikacji za zakresu ekonomii i finansów, współautor dwóch podręczników akademickich. Wykonawca kilkunastu projektów badawczych obejmujących zagadnienia z zakresu finansów, w tym w szczególności problematykę ubezpieczeń społecznych i funkcjonowania systemu emerytalnego. Uczestnik i autor referatów na wielu międzynarodowych i krajowych konferencjach i seminariach naukowych.


dr Mariusz Dybał

Absolwent Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu. Obronił z wyróżnieniem rozprawę doktorską na Uniwersytecie Szczecińskim. Pracownik naukowo-dydaktyczny Instytutu Nauk Ekonomicznych Uniwersytetu Wrocławskiego. Autor publikacji (monografii, podręczników, artykułów) z zakresu systemów emerytalnych, rynków finansowych, finansów przedsiębiorstw. Prowadzi badania naukowe głównie z zakresu efektywności i skuteczności systemów emerytalnych. Promotor dyplomantów i magistrantów, recenzent prac doktorskich. Profesor wizytujący oraz uczestnik staży naukowych w Piraeus University of Applied Sciences, Sankt Petersburg State University, Siauliai University, Duale Hochschule Baden-Württemberg Villingen-Schwenningen, Julius-Maximilians Universitat Wurzburg, Universidad Pablo de Olavide. Zastępca redaktora naczelnego kwartalnika naukowego Ekonomia – Wroclaw Economic Review. Członek rad redakcyjnych Journal of Young Scientist; Studenckie Prace Prawnicze, Administratywistyczne i Ekonomiczne; Public Governance, Administration and Finances Law Review; Journal of Applied Research Review. Wykonawca grantów naukowych uzyskanych z: Komitet Badań Naukowych, Uniwersytet Wrocławski, Narodowe Centrum Nauki, Unia Europejska. Organizator i przewodniczący cyklicznej konferencji naukowej Zabezpieczenie emerytalne / Old-age security.

 

 dr Patrycja Kowalczyk-Rólczyńska

Doktor nauk ekonomicznych, adiunkt w Katedrze Ubezpieczeń Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu. Absolwentka Wydziału Matematyczno-Informatycznego Uniwersytetu Wrocławskiego. Autorka i współautorka kilkudziesięciu publikacji z zakresu finansów gospodarstw domowych, zabezpieczenia emerytalnego, ubezpieczeń, odwróconej hipoteki oraz metod aktuarialnych. Recenzentka i członek rady naukowej kilku zagranicznych czasopism, m.in. “International Journal of Economics and Finance” (wydawca: Canadian Center of Science and Education), “Applied Economics and Finance” (wydawca: Redfame Publishing, USA). Członek European Network Research for Supplementary Pensions oraz Sekcji Klasyfikacji i Analizy Danych Polskiego Towarzystwa Statystycznego. Uczestniczka wielu krajowych i zagranicznych konferencji naukowych oraz staży dydaktycznych. Laureatka kilku nagród Rektora UE we Wrocławiu za osiągnięcia w pracy naukowo-badawczej. Od 2017 roku biegły sądowy z dziedziny rachunkowość i finanse/ekonomia.

 

Łukasz Kozłowski

Główny Ekonomista organizacji Pracodawcy RP. Absolwent Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie. W latach 2016-2017 członek Rady Nadzorczej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. Obecnie pełni funkcje zastępcy członka Rady Zarządzającej Europejskiej Fundacji na rzecz Poprawy Warunków Życia i Pracy (EUROFOUND) oraz zastępcy członka Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego. W ramach prac Rady Dialogu Społecznego jest stałym członkiem zespołów problemowych: ds. ubezpieczeń społecznych i ds. budżetu, wynagrodzeń i świadczeń socjalnych. Stypendysta m.in. w ramach programu naukowych stypendiów doktoranckich Fundacji Narodowego Banku Polskiego. Autor szeregu publikacji naukowych, ekspertyz i raportów m.in. z zakresu ubezpieczeń społecznych i finansów publicznych, specjalizujący się w zagadnieniu wpływu systemów emerytalnych na stabilność fiskalną. Kierownik i główny wykonawca projektów badawczych dotyczących niesfinansowanych zobowiązań systemu ubezpieczeń społecznych oraz ochrony zdrowia.