O konsekwencjach zerowej stawki PIT dla uczestników PPK – eksperci Instytutu dla Portalkadrowy.pl

Zerowy PIT dla osób poniżej 26. lat będzie miał znaczenie w kontekście kosztów wpłaty na PPK dokonywanej przez pracodawcę – podkreślają dr Antoni Kolek oraz Oskar Sobolewski z Instytutu Emerytalnego.

Od 1 sierpnia 2019 r. przychody ze stosunku służbowego, stosunku pracy, pracy nakładczej, spółdzielczego stosunku pracy oraz umów zlecenia, otrzymane przez podatnika do ukończenia 26. roku życia, do wysokości nieprzekraczającej w roku podatkowym kwoty 85.528 zł (do przychodów uzyskanych w 2019 r. limit zwolnienia od podatku, wyniesie 35.636,67 zł.) mają zostać zwolnione od podatku dochodowego od osób fizycznych (stawka podatkowa wobec tych osób będzie wynosiła 0%). Odpowiednią nowelizację ustawy o PIT w tym zakresie została już przyjęta. Ustawa zgodnie z jej treścią powinna wejść w życie w dniu 1 sierpnia 2019 roku.

Jakie konsekwencje nowe zwolnienie w PIT przyniesie w kontekście wpłat na pracownicze plany kapitałowe?

Dla wpłat uczestnika i dopłat publicznych – nowe przepisy bez znaczenia

Przypomnijmy, że ustawa o pracowniczych planach kapitałowych przewiduje zasilanie rachunku uczestnika PPK z trzech źródeł. Po pierwsze wpłaty dokonywane z wynagrodzenia uczestników PPK, w drugiej kolejności wpłaty pracodawcy oraz zasilenia ze środków publicznych.

W przypadku zasileń ze środków publicznych nie są dokonywane żadne dodatkowe obciążenia daninami publicznymi. Każdy uczestnik PPK, który przez trzy miesiące będzie oszczędzał w ramach PPK otrzyma wpłatę powitalną w wysokości 250 zł. Natomiast w każdym roku na konta uczestników trafi dopłata roczna w wysokości 240 zł pod warunkiem, że uczestnik zasili swoje konto odpowiednią kwotą. Uczestnikowi PPK przysługuje dopłata roczna, jeżeli kwota wpłat podstawowych i dodatkowych finansowanych przez podmiot zatrudniający oraz uczestnika PPK w danym roku kalendarzowym jest równa co najmniej kwocie wpłat podstawowych należnych od kwoty stanowiącej 6-krotność minimalnego wynagrodzenia obowiaązującego w danym roku. W 2019 roku uczestnik musi dokonać wpłat w wysokości co najmniej 472 zł i 50 gr (3,5% x 6 x 2.250 zł = 472,5 zł), żeby nabyć uprawnienie do dopłaty rocznej.

Wyjątek stanowić będzie sytuacja, gdy uczestnik PPK, którego wynagrodzenie nie przekracza 120% płacy minimalnej skorzysta z obniżenia wysokości wpłaty podstawowej do 0,5%. Wówczas kwota, którą uprawniająca do dopłaty rocznej ustalona zostanie jako 1/4 wskazanej wartości, w warunkach 2019 roku – 118 zł i 13 gr. […]

Czytaj dalej […]