Mec. Adrian Prusik dla #RZECZPOSPOLITA: Ustawa o pracowniczych planach kapitałowych dyskryminuje osoby starsze

Ustawa o pracowniczych planach kapitałowych znacząco ogranicza możliwość uczestnictwa osób po 70. roku życia. To naruszenie konstytucyjnej zasady niedyskryminacji ze względu na wiek.

 

mec. Adrian Prusik

Pytanie o wprowadzenie tego ograniczenia jest zasadne tym bardziej, że regulacja przewiduje transfery środków publicznych na rzecz uczestników PPK, których siłą rzeczy pozbawione są osoby po 70-tce. Nie ma przy tym racjonalnego uzasadnienia pozbawiania aktywnych zawodowo 70-latków możliwości korzystania z mechanizmów systematycznego gromadzenia oszczędności.

 

Trzy kategorie uczestników

Ustawa z 4 października 2018 r. o pracowniczych planach kapitałowych (DzU poz. 2215; dalej: ustawa o PPK) przewiduje w zasadzie trzy kategorie uczestników w kontekście ich uprawnień do uczestnictwa w programie.

Podstawową grupą są osoby fizyczne w wieku między 18. a 55. rokiem życia. Ich uczestnictwo jest najbardziej „pożądane” przez ustawodawcę. Osoby w tym przedziale wiekowym staną się uczestnikami bez konieczności podejmowania jakichkolwiek działań. Każdy pracodawca będzie bowiem zobowiązany do zawarcia umowy o prowadzenie PPK w imieniu tych osób, chyba że wcześniej złożą one deklarację o rezygnacji.

Druga grupa to osoby między 55. a 70. rokiem życia. Ich uczestnictwo w programie jest możliwe, ale wymaga złożenia odpowiedniego wniosku inicjującego zawarcie umowy o prowadzenie PPK (art. 15 ust. 2 ustawy o PPK).

Największe kontrowersje moim zdaniem wzbudza jednak ograniczenie możliwości uczestnictwa osób, które ukończyły 70 lat. W myśl art. 15 ust. 1 ustawy o PPK nie jest możliwe zawarcie umowy o prowadzenie PPK, jeżeli osoba ukończyła 70. rok życia „najpóźniej w pierwszym dniu zatrudnienia”.

Celowo takie wyłączenie nazywam ograniczeniem możliwości uczestnictwa. Przepis nie oznacza, że samo uczestnictwo w PPK osób, które ukończyły 70. rok życia, jest wykluczone. Niedopuszczalne jest jedynie zawieranie umowy o prowadzenie PPK, która prowadzi do nawiązania stosunku uczestnictwa.

Nie oznacza to, że uczestnik PPK, który ukończyły 70 lat, przestaje uczestniczyć w pracowniczym planie kapitałowym. Takie stwierdzenie nie ma podstawy w przepisach. Pracodawca dalej ma obowiązek finansować wpłaty i umożliwić uczestnictwo w programie osobom po ukończeniu 70. roku życia, jeżeli wie ten osiągnęły będąc już uczestnikami PPK. Regulacja art. 15 ust. 1 oznacza jednak, że każdy pracownik, który został zatrudniony już po ukończeniu 70. rok życia, nie może zostać uczestnikiem PPK. Wyłączenie dotyczy także uczestników, którzy przed ukończeniem wieku 70 lat korzystali z możliwości czasowej rezygnacji z dokonywania wpłat (art. 23 ust. 8 i 10 ustawy o PPK). Osoby te nie będą mogły powrócić do dokonywania wpłat. […]

Czytaj dalej […]