Doradztwo w relacjach z partnerami społecznymi

Eksperci Instytutu Emerytalnego posiadają bogate doświadczenie w zakresie doradztwa przedsiębiorcom w zakresie relacji z partnerami społecznymi, w tym przede wszystkim z przedstawicielami organizacji związkowych oraz rad pracowników.

Nasza ekspertyza obejmuje wsparcie w zakresie bieżącej działalności i relacji na linii pracodawca-związki zawodowe, a także pomoc w sytuacjach nietypowych jak spory zbiorowe, sytuacje przeprowadzanych restrukturyzacji czy procesy zwolnień grupowych.

Eksperci Instytutu pełnili często rolę doradcy stron oraz mediatora w relacjach i sporach między przedsiębiorcami a przedstawicielami pracowników, podejmując wyzwania na różnych szczeblach zakładowych oraz ponadzakładowych.

Kompetencje posiadane przez Ekspertów Instytutu Emerytalnego zostały potwierdzone sukcesami licznych osiągniętych porozumień kończących spory zbiorowe, a także wynegocjowanych i zawartych źródeł zakładowego prawa pracy.

 

W ramach świadczonych usług doradczych Instytut Emerytalny oferuje:

 • Przygotowywanie rekomendacji w zakresie strategii współpracy
  z organizacjami związkowymi
  , rekomendowanie właściwych modeli komunikacji,
 • Negocjowanie układów zbiorowych, regulaminów oraz innych porozumień społecznych (pakty gwarancji zatrudnienia, programy dobrowolnych odejść, porozumienia w trybie sporów zbiorowych, regulaminy zwolnień grupowych etc.),
 • Sporządzanie oraz opiniowanie projektów aktów prawnych z zakresu zakładowych źródeł prawa pracy (regulaminy, układy zbiorowe, umowy społeczne, porozumienia transferowe etc.),
 • Przeprowadzenie procedury sporów zbiorowych, udział w spotkaniach na wszystkich etapach sporu zbiorowego, sporządzanie rekomendacji odnośnie braku podstaw do uznania sporu zbiorowego,
 • Przeprowadzanie rokowań w sprawie zwolnień grupowych, sporządzanie wymaganej dokumentacji,
 • Przeprowadzanie rokowań w sprawie przejęcia części/całości zakładu pracy, negocjowanie warunków porozumień transferowych,
 • Negocjowanie porozumień płacowych,
 • Sporządzanie protokołów z przebiegu negocjacji/rokowań.

Osoba do kontaktu:

dr Marcin Wojewódka

marcin.wojewodka@instytutemerytalny.pl

biuro@instytutemerytalny.pl