Pracownicze Plany Kapitałowe – informacja o ustawie uchwalonej przez Sejm w dniu 4 października 2018 r.

W dniu 4 października 2018 roku Sejm RP uchwalił ustawę o Pracowniczych Planach Kapitałowych. Poniżej przekazujemy Państwu informacje i rekomendacje kancelarii Wojewódka i Wspólnicy  w tym zakresie.

 

Status zaawansowania prac nad PPK

W dniu 4 października 2018 roku Sejm uchwalił ustawę o Pracowniczych Planach Kapitałowych (PPK). W najbliższym czasie zostanie ona przekazana do Senatu, a następnie do podpisania przez Prezydenta. Istnieje bardzo duże prawdopodobieństwo, że ustawa wejdzie w życie z dniem 1 stycznia 2019 roku. Wejście w życie ustawy o PPK nie oznacza jednak automatycznego powstania po stronie pracodawców obowiązku tworzenia PPK od daty wejścia w życie ustawy o PPK. W poszczególnych podmiotach obowiązek tworzenia PPK powstanie dopiero od 2019 lub 2020 roku, w zależności od wielkości pracodawcy mierzonej liczbą pracowników. Kancelaria Prawa Pracy Wojewódka i Wspólnicy Sp. k., jako wiodący podmiot specjalizujący się w tematyce zabezpieczenia emerytalnego, przedstawia poniżej aktualne rekomendacje oraz omówienie głównych zasad aktualnego projektu ustawy o PPK, co powinno dać pogląd na sprawę oraz pozwolić odpowiednio przygotować się do tego wyzwania. Wskazujemy przy tym, że w ustawie o PPK zostały wprowadzone rozwiązania, które mogą mieć duże znaczenie dla pracodawców już teraz. Odnoszą się w szczególności do relacji między PPK, a Pracowniczymi Programami Emerytalnymi (PPE).


Aktualne rekomendacje Kancelarii – 5 października 2018 roku

Mając na względzie dostępną wiedzę i zakładając, że terminy uruchomienia PPK wskazane w ustawie o PPK uchwalonej przez Sejm w dniu 4 października 2018 nie ulegną zmianie w toku dalszego procesu legislacyjnego, przedstawiamy nasze aktualne rekomendacje dla pracodawców.

  • Założenie minimalnej rezerwy w budżecie wynagrodzeń na rok 2019

W przypadku pracodawców zatrudniających co najmniej 250 osób – założenie na 2019 rok rezerwy na koszty związane z wpłatami podstawowymi do PPK w wysokości 1,5% budżetu wynagrodzeń za dwa miesiące ostatniego kwartału 2019 roku (1,5% x 2 miesiące x miesięczny budżet wynagrodzeń). W przypadku mniejszych pracodawców, brak jest konieczności zaplanowania środków na PPK w 2019 roku. Rekomendacja zmodyfikowana w stosunku do informacji Kancelarii z dnia 29 sierpnia 2018 roku.

 

  • Termin złożenia wniosku o rejestrację nowego PPE

Z uwagi na fakt, że w ustawie o PPK uchwalonej przez Sejm znalazły się ponownie postanowienia istotnie modyfikujące relacje PPE do PPK, w opinii Kancelarii nadal istnieje możliwość utworzenia PPE, które zwalniałoby pracodawcę z obowiązku utworzenia PPK. Zgodnie z treścią uchwalonej ustawy o PPK, utrzymano możliwość zwolnienia z obowiązku tworzenia PPK pracodawców prowadzących PPE o składce podstawowej wynoszącej co najmniej 3,5%, jeśli do danego PPE przystąpiło co najmniej 25% osób zatrudnionych. Powyższe warunki powinny być spełnione na dzień powstania obowiązku stosowania w stosunku do danego podmiotu zatrudniającego przepisów ustawy o PPK. Zgodnie z treścią ustawy o PPK ma ona wejść w życie z dniem 1 stycznia 2019 roku, ale pierwsza grupa największych podmiotów zatrudniających (powyżej 250 osób) będzie zobowiązana rozpocząć tworzenie PPK od dnia 1 lipca 2019 roku. Powyższe oznacza, że zwolnienie z obowiązku tworzenia PPK w przypadku takiego podmiotu będzie miało miejsce, jeśli przed dniem 1 lipca 2019 roku ten podmiot będzie prowadził PPE o składce podstawowej co najmniej 3,5%, a do tego PPE przystąpi co najmniej 25% osób zatrudnionych w tym podmiocie. Mniejsze podmioty będą mogły korzystać z przedmiotowego zwolnienia odpowiednio dłużej i będą zobowiązane rozpocząć tworzenie PPK dopiero odpowiednio od 1 stycznia 2020 roku, 1 lipca 2020 roku albo 1 stycznia 2021 roku.

 

Powyższe oznacza, że na spełnienie powyższych warunków pracodawcom pozostało jeszcze kilka miesięcy. Mając jednak na względzie, że sam proces rejestracji PPE w Komisji Nadzoru Finansowego może trwać od kilku do kilkunastu tygodni, pracodawca, który rozważa utworzenie PPE, powinien w opinii Kancelarii do końca 2018 roku lub na początku 2019 roku złożyć wniosek o rejestrację takiego programu. Zmiana rekomendacji w stosunku do informacji Kancelarii z dnia 29 sierpnia 2018 roku.

 

  • Weryfikacja i ewentualna modyfikacja obecnie oferowanych rozwiązań
    Dla pracodawców prowadzących obecnie PPE o składce niższej niż 3,5% wynagrodzenia lub pracodawców prowadzących pozaustawowe formy oszczędzania na dodatkową emeryturę konieczne jest rozważenie modyfikacji warunków oferowanych świadczeń lub ich odpowiednie przekształcenie. Powinno to nastąpić niezwłocznie, tak, by skutkiem był wpis do rejestru PPE przed dniem powstania obowiązku tworzenia PPK dla takiego podmiotu. W opinii Kancelarii pracodawca, który rozważa utrzymanie obecnie prowadzonego przez niego PPE jako rozwiązania zwalniającego z PPK, powinien nie później niż do końca 2018 roku lub na początku 2019 roku złożyć wniosek do Komisji Nadzoru Finansowego celem rejestracji zmian warunków takiego programu. Zmiana rekomendacji w stosunku do informacji Kancelarii z dnia 29 sierpnia 2018 roku.

 

Kancelaria na bieżąco monitoruje postęp prac legislacyjnych i w przypadku kolejnych działań przekaże dalsze informacje. Aktualne informacje o PPK można też znaleźć na stronach internetowych: www.wojewodka.pl oraz www.instytutemerytalny.pl

 

Pełną informację wraz z głównymi założeniami Pracowniczych Planów Kapitałowych znajdą Państwo tutaj.