FRD – polityka inwestycyjna, koszty zarządzania a stopa zwrotu

Fundusz Rezerwy Demograficznej to bufor systemu emerytalnego. Ma zapewnić finansowanie świadczeń w sytuacji, gdy sytuacja demograficzna znacznie się pogorszy. Jednak to czy w przyszłości FRD będzie mógł spełnić swoje zadania zależy od tego jak dzisiaj jest zarządzany i jaką politykę inwestycyjną realizuje.

Fundusz Rezerwy Demograficznej powołano w 2002 r. jego celem jest gromadzenie środków na tzw. „trudne czasy”.  Zgodnie z planem finansowym Funduszu Rezerwy Demograficznej ,którym zarządza ZUS,  na koniec 2017 roku stan funduszu wynosić będzie ponad 23,7 mld zł. Jeżeli dodać do tego 25%  środków pozostałych w OFE, czyli ok  35 mld zł wartość FRD wzrośnie do blisko 60 mld. Wg planów rządu po przejęciu środków OFE  Funduszem Rezerwy Demograficznej miałby zarządzać Polski Fundusz Rozwoju, a portfel FRD nie byłby już jak dotychczas zarządzany pasywnie i miałby zawierać więcej akcji i obligacji korporacyjnych

Tabela 1. Plan finasowy FRD na 2017 r.

Źródło: ZUS

Obecnie zarządzanie aktywami FRD w części akcyjnej odbywa się w sposób pasywny, polegający na doborze do portfela walorów tak, aby jak najlepiej odwzorowywały zmiany podstawowego indeksu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. –  indeksu WIG. Natomiast w  części dłużnej odbywa się w sposób aktywny, polegający na realizowaniu transakcji zgodnie z trendami panującymi na krajowym rynku długu, jak również sytuacją na bazowych rynkach obligacji skarbowych. W 2016 r. Fundusz Rezerwy Demograficznej osiągnął określone w planie cele inwestycyjne, a stopa zwrotu z całości zarządzanych przez FRD aktywów  wyniosła 2,62% a wynik z działalności Funduszu wyniósł 541,63 mln złotych. Stopa zwrotu wypracowana z całości aktywów uplasowała FRD na 6 miejscu pośród 20 funduszy stabilnego wzrostu o podobnym profilu inwestycyjnym.

Tabela 2. Stopa zwrotu funduszy stabilnego wzrostu i FRD w 2016 r.

Źródło: ZUS.

Co istotne Fundusz Rezerwy Demograficznej jest posiadaczem dwóch serii obligacji Krajowego Funduszu Drogowego pochodzących z aktywów przekazanych przez OFE. Obligacje te o terminach zapadalności przypadających w latach 2018 oraz 2022 mają wartość nominalną 11,7 mld zł.

Dotychczasowe pasywne zarządzanie FRD miałoby zostać zastąpione profesjonalnym assetmanegmentem świadczonym przez PFR.   Wówczas środki z bufora na przyszłą emeryturę mogłyby posłużyć jako koło zamachowe gospodarki. Inwestycje w Centralny Port Komunikacyjny, przekop Mierzei Wiślanej, samochody elektryczne, rozwój doliny lotniczej czy dotowanie przemysłu ciężkiego. Problemem i głównym wyzwaniem będzie jednak zapewnienie zwrotu z tych inwestycji…