Komentarz dr. Marcina Wojewódki do informacji o dopłatach rocznych w PPK za rok 2023

Kwota dopłat rocznych do PPK za rok 2023 to prawie 0,5 mld zł

Zgodnie z danymi opublikowanymi pod koniec marca 2024 roku na portalu www.mojeppk.pl do połowy kwietnia 2024 roku kwota prawie 0,5 mld złotych (dokładnie 497 250 000 zł) zostanie przekazana przez Polski Fundusz Rozwoju na prowadzone przez instytucje finansowe rachunki uczestników PPK. Jest to sumaryczna kwota tzw. dopłaty rocznej za rok 2023. Indywidualna dopłata roczna wynosi kwotę 240 zł, tak więc podzielenie kwoty sumarycznej przez kwotę indywidualną wskazuje, że warunki do otrzymania dopłaty rocznej za rok 2023 roku spełniło niewiele ponad 2 mln 71 tysięcy oszczędzających.

 

Warunki otrzymania dopłaty rocznej za 2023 rok

Zgodnie z obowiązującymi przepisami w ramach PPK dopłata roczna w wysokości 240 zł przysługuje tym uczestnikom PPK, których wpłaty podstawowe i dodatkowe w danym roku (finansowane tak przez podmiot zatrudniający, jak też przez samego zatrudnionego) wyniosły co najmniej 3,5% 6-krotności minimalnego wynagrodzenia w roku, za który dopłata jest należna. Powyższe oznacza, że dla możliwości uzyskania przez uczestnika PPK dopłaty rocznej 240 zł za rok 2023, wpłaty na jego PPK w 2023 roku musiały wynieść kwotę co najmniej 732,90 zł (6 x 3490 x 3,5%). Wyjątkiem była ta grupa uczestników PPK osiągających miesięcznie wynagrodzenie nieprzekraczające 1,2-krotności minimalnego wynagrodzenia za pracę, którzy posiadają uprawnienie do otrzymania kwoty dopłaty rocznej, przy czterokrotnie niższej minimalnej kwocie rocznej sumarycznych wpłat podstawowych (183,23 zł).

 

Partycypacja w PPK wg. www.mojeppk.pl

Opublikowane dane o kwocie dopłat rocznych w ciekawym świetle stawiają dotychczasową propagandę sukcesu twórców PPK dotyczącą poziomu partycypacji. Przez poziom partycypacji należy rozumieć jaka część uprawnionych do uczestnictwa w PPK faktycznie aktywnie korzysta z dobrodziejstwa tego rozwiązania. Z treści publikowanych na tym samym portalu www.mojeppk.pl wynika, że na dzień 29 marca 2024 roku w PPE uczestniczyło 3,44 mln osób, a partycypacja w PPK miała wynosić 46,43% (Biuletyn PPK 3(29) z dnia 15 marca 2024 roku). Wskazano tam też, że „liczba aktywnych rachunków PPK wynosi 4,03 mln” Warto dokładnie przyjrzeć się tym liczbom ze zrozumieniem, żeby zrozumieć specyficzną manipulację jaką fundują odbiorcom autorzy tych wyliczeń.

 

Proporcja wskazuje prawdziwą partycypację w PPK. To klęska

Wystarczy posłużyć się proporcją, którą większość z nas pamięta jeszcze ze szkoły podstawowej. Otóż, skoro www.mojeppk.pl wskazuje partycypację na poziomie 46,43%, która odpowiada 3,44 mln uczestników, to prosta kalkulacja proporcją pokazuje, że 100% partycypacja odpowiadałaby…tak…7,09 mln uczestników PPK. Czyli według tego państwowego portalu 100% partycypację w PPK osiągnie się, jeśli będzie w nim uczestniczyło niewiele ponad 7 mln osób. Co jest więc nie tak? Otóż po pierwsze jak pamiętamy treść uzasadnienia projektu ustawy o PPK z 2018 roku, to rozwiązanie PPK było adresowane do około 11 mln obywateli. Czyli ktoś tu manipuluje mianownikiem. A po drugie obecna – tym razem już wiarygodna liczba 2,071 tysięcy uczestników PPK z dopłatą roczną za 2023 rok, pokazuje czarno na białym, że jedynie taka grupa osób realnie oszczędza jakieś kwoty w ramach PPK. Dodajmy przy tym, że odłożenie 732,90 zł w skali roku nie jest specjalnie wielkim zwiększeniem przyszłej emerytury ubezpieczonego. Dlatego musimy sobie jasno powiedzieć, że 2 mln 71 tysięcy osób realnie oszczędzających w ramach PPK stanowi zauważalnie mniej niż 1/5 adresatów, dla których wprowadzano PPK. Wyliczenia wskazują, że rzeczywista partycypacja w PPK to 18,8%. I to nie jest powód do chwalenia się i uprawiania propagandy sukcesu. To jest niestety klęska bez względu na to jak bardzo ktoś będzie zaklinał rzeczywistość. To kolejny przyczynek do wprowadzenia  niezbędnych zmian.

 

Dopłaty roczne za 2023 rok wkrótce na rachunkach uczestników PPK — oficjalny portal Pracowniczych Planów Kapitałowych PPK (mojeppk.pl)

https://www.mojeppk.pl/aktualnosci/doplaty_roczne_za_2023_rok_0324.html

 

dr Marcin Wojewódka
radca prawny
Prezes Instytutu Emerytalnego