Wstępne uwagi dotyczące projektu zmian w ustawie o tzw. Polskim Ładzie opublikowanym na stronach Rządowego Centrum Legislacji w dniu 24 stycznia 2022 roku

Warszawa, dn. 25.01.2022

Wstępne uwagi dotyczące projektu zmian w ustawie o tzw. Polskim Ładzie opublikowanym na stronach Rządowego Centrum Legislacji w dniu 24 stycznia 2022 roku

 

W dniu 24 stycznia 2022 roku na stronie internetowej Rządowego Centrum Legislacji został opublikowany projekt ustawy o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych. Poniżej przedstawiamy wstępne komentarze do przedmiotowego projektu, w szczególności w odniesieniu do informacji przekazywanych w ostatnich dniach w mediach przez Prezesa Rady Ministrów w zakresie planowanych zmian. Zastrzegamy przy tym, że opieramy się wyłącznie na dostępnych publicznie dokumentach oraz wypowiedziach i nie możemy wykluczyć, że istnieją już nowe zmodyfikowane projekty, o których nie wiemy.

 

Omówienie głównych zmian

 1. Przeniesienie rozwiązań z Rozporządzenia z 7.01.2022 do Ustawy PIT
  W pierwszej kolejności należy wskazać, że omawiany projekt w art. 53a Ustawy PIT jest de facto przeniesieniem rozwiązań zawartych w Rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 7 stycznia 2022 roku na poziom ustawowy, z odpowiednim dostosowaniem pojęciowym, natomiast nie jest to zmiana doniosła merytorycznie.

 

 1. Zaliczki do wynagrodzeń do kwoty 12 800 zł do kwot z 2021 roku
  Co do zasady zaliczki od wynagrodzeń do kwoty 12 800 w danym miesiącu za okres od lutego do grudnia 2022 mają być pobierane w wysokości według zasad jak w 2021 roku. Powyższe ma dotyczyć tak umów o pracę, umów zlecenia jak też świadczeń emerytalnych i rentowych. Technicznie ma to być dokonywane w ten sposób, że płatnik oblicza wysokość zaliczki według zasad z 2022 roku, następnie według zasad z 2021 roku i jeśli jest różnica taka, że zaliczka wg. zasad z 2022 roku jest wyższa niż ta z 2021 roku to nie pobiera tej jej różnicy (części), a rozliczenie definitywne następuje dopiero w zeznaniu rocznym.

 

 1. Zastosowany mechanizm jest odroczeniem płatności
  Zaproponowany mechanizm jest sposobem odroczenia płatności wyższej niż w 2021 roku zaliczki na podatek, ale nie jest zwolnieniem podatnika z obowiązku stosowania przepisów 2022 roku. W praktyce dla niektórych podatników może on oznaczać konieczność zauważalnych dopłat podatku w grudniu 2022 roku albo w rozliczeniu rocznym.

 

 1. Brak przepisów dotyczących obniżenia podatków
  Należy podkreślić, że opublikowane regulacje nie prowadzą do obniżenia podatków, a jedynie są modyfikacją obowiązków (płatników) pracodawców, zleceniodawców i organów rentowych w zakresie poboru zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych.

 

 1. Czego nie ma w tym projekcie w stosunku do zapowiedzi
  Przede wszystkim:

  • nie ma w dalszym ciągu pewności w stosowaniu ulgi dla klasy średniej dla zleceniobiorców oraz dla świadczeń emerytalnych i rentowych;
  • nie ma żadnej propozycji dla rzeczywistego problemu wykreowanego przez Polski Ład, jakim są zasady rozliczenia rodziców samotnie wychowujących dzieci;
  • nie ma żadnej propozycji w zakresie zasady „złotówka za złotówkę”, o której mówił niedawno publicznie Prezes Rady Ministrów.

 

 1. Mankamenty legislacyjne
  Projekt zawiera a priori mankamenty legislacyjne w postaci ponownego pominięcia partnerów społecznych w jego konsultacjach, a przede wszystkim w zakresie braku zastosowania okresu vacatio legis, gdyż proponuje się, aby przepisy te weszły w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia. Projekt nie powinien też być procedowany jako pilny, bo dotyczy podatków. Nie można wykluczyć, że niektóre podmioty będą podważały zgodność takiego procesu legislacyjnego z zasadą państwa prawa. Może się bowiem okazać, że dla podatników powstanie konieczność dopłacenia wyższej zaliczki w grudniu 2022 roku, co powinno być ocenione jako negatywne – zatem wątpliwości budzi termin wprowadzenia ustawy – powinno się to odbyć do dnia 30 listopada 2021 roku, żeby dotyczyło 2022 roku.

 

 1. Spodziewane modyfikacje w procesie legislacyjnym Biorąc pod uwagę jakość projektu oraz pojawiające się postulaty innych zmian w tzw. Polskim Ładzie, nie można wykluczyć pojawienia się już na najbliższym posiedzeniu Sejmu (26-27 stycznia 2022 roku) poprawek do omawianego projektu.

 

 

dr Antoni Kolek
dr Marcin Wojewódka

 

 

 

 

 

 

 

 

 

[Pobierz informację]