Zmiany w limitach PPE, IKE I IKZE na 2021 rok – informacja prawna

INFORMACJA PRAWNA Z DNIA 23 LISTOPADA 2020 R.
ZMIANY W LIMITACH PPE, IKE I IKZE NA 2021 ROK

 

W dniu 17 listopada 2020 roku Minister Rodziny i Polityki Społecznej w obwieszczeniach (Mon. Pol. z 2020 r. poz. 1057, 1058, 1059) ogłosiła, że w 2021 r. wysokość kwot w kontekście limitów PPE, IKE i IKZE ulegnie zmianie.

Zgodnie z ustawą z dnia 20 kwietnia 2004 r. o indywidualnych kontach emerytalnych oraz indywidualnych kontach zabezpieczenia emerytalnego, wpłaty dokonywane na IKE w danym roku kalendarzowym nie mogą przekroczyć kwoty odpowiadającej trzykrotności przeciętnego (prognozowanego) wynagrodzenia miesięcznego w gospodarce narodowej na dany rok. Adekwatnie wpłaty dokonywane na IKZE nie mogą przekroczyć 1,2-krotności wspomnianej kwoty. Ponadto, pojawia się nowa kategoria limitów IKZE dla osób prowadzących pozarolniczą działalność – będą wyższe i wyniosą 1.8-krotności, a nie 1.2-krotności, jak w przypadku zwykłego IKZE.

W przypadku PPE limit zgodnie z ustawą z dnia 20 kwietnia 2004 roku o pracowniczych programach emerytalnych wynosi 4.5-krotność przeciętnego (prognozowanego) wynagrodzenia miesięcznego w gospodarce narodowej na dany rok.

 

PODSUMOWANIE

Jak możemy zauważyć, w ciągu ostatnich lat limity kwot możliwych do wpłacenia na IKE, IKZE i PPE są coraz wyższe. Jest to efekt wciąż rosnącego przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego prognozowanego w gospodarce narodowej, co stanowi podstawę do wyliczenia corocznych limitów. Ponadto, ustawodawca wprowadził nową kategorie uczestników IKZE z większym limitem (1.8-krotności), co jest odpowiedzią na wprowadzone od 2021 roku dla wszystkich pracodawców PPK i jednoczesny brak możliwości utworzenia PPK dla osób, które prowadzą pozarolniczą działalność. Warto jednak podkreślić, że zgodnie z dostępnymi danymi, a także naszą praktyką, limity te są na ogół niewykorzystywane, gdyż niewiele osób decyduje się na wpłatę w maksymalnych wysokościach.

[Pobierz informację]