Stanowisko Instytutu Emerytalnego w sprawie postępowania jednostek sektora finansów publicznych w reżimie nowego PZP (wchodzącego w życie w dniu 1 stycznia 2021 roku)

W związku z tym, że większość jednostek sektora finansów publicznych rozpoczęła przygotowania mające na celu utworzenie PPK, przedstawiamy nasze wyjaśnienia związane z nowym Prawem Zamówień Publicznych w kontekście tworzenia PPK.

Czy jednostki samorządu terytorialnego będą musiały zawsze stosować PZP począwszy od 1 stycznia 2021 roku w procesie wyboru instytucji finansowej zarządzającej PPK?

Nie, obowiązek stosowania PZP będzie istniał tylko w momencie, kiedy wartość przedmiotu zamówienia będzie wyższa niż tzw. progi unijne w przypadku jednostek sektora finansów publicznych – w części samorządowej będzie to 214 tys. euro (to jest 913 630, 20 zł wg kursu ustalonego na lata 2020-2021, gdzie 1 euro = 4,2693 zł).

Ustawa z dnia 19 czerwca 2020 roku o dopłatach do oprocentowania kredytów bankowych udzielanych przedsiębiorcom dotkniętym skutkami COVID-19 oraz o uproszczonym postępowaniu o zatwierdzenie układu w związku z wystąpieniem COVID-19, przewiduje, że nie stosuje się przepisów ustawy z 11 września 2019 roku – Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2019 r. poz. 2019), zwanej nową ustawą PZP, w odniesieniu do umów o zarządzenie i prowadzenie PPK, jeśli wartość zamówienia jest mniejsza niż tzw. progi unijne.

Sposób określenia wartości zamówienia w przypadku wyboru instytucji zarządzającej PPK przez jednostkę sektora finansów publicznych

Wartość przedmiotu zamówienia to szacunkowy koszt, jaki zostanie poniesiony
z wniesionych do PPK środków (potrącony z aktywów uczestnika PPK przez instytucje finansową). Obliczając wartość zamówienia należy przemnożyć liczbę osób zatrudnionych przez średnią wartość wynagrodzenia, a następnie przez maksymalne wynagrodzenie za zarządzanie (0.5% + 0.1%), a następnie przez wartość wpłat podstawowych (3.5%), a to wszystko przez 48 miesięcy. Okres 48 miesięcy wynika z faktu, że umowa powinna zostać zawarta na okres 4 lat.

Jeżeli pracodawca zatrudnia 1000 osób, a średnie wynagrodzenie wynosi 3 500 zł, to wartość przedmiotu zamówienia wyniesie:

1000 x 3500 zł x 0.6% x 3.5% x 48 = 35 280 zł.

Czy umowa o zarządzanie PPK może zostać zawarta na czas nieoznaczony, jeżeli będzie zawierana w reżimie nowego PZP?

Zgodnie z art. 434 ust. 2 nowego PZP, zamawiający może zawrzeć umowę, której przedmiotem są świadczenia powtarzające się lub ciągłe, na okres dłuższy niż 4 lata, jeżeli wykonanie zamówienia w dłuższym okresie spowoduje oszczędności kosztów realizacji zamówienia w stosunku do okresu czteroletniego lub jest to uzasadnione zdolnościami płatniczymi zamawiającego lub zakresem planowanych nakładów oraz okresem niezbędnym do ich spłaty. To oznacza, że umowa o zarządzenie PPK może zostać zawarta na okres dłuższy niż 4 lata, np. 8 lat, ale musi on zostać oznaczony. Nie ma zatem możliwości zawarcia umowy w reżimie nowego PZP na czas nieoznaczony, co dotyczy wszystkich podmiotów, bez względu na to, jaka jest wartość zamówienia.

Czy jednostka sektora finansów publicznych, która ze względu na wyłonienie instytucji finansowej w procedurze PZP nie zdąży tego zrobić do dnia 26 marca 2021 roku, otrzyma z tego tytułu karę?

Zgodnie z art. 106 ustawy o PPK pracodawca albo osoba obowiązana do działania w jego imieniu, nie dopełnia obowiązku zawarcia umowy o zarządzanie PPK w przewidzianym przepisami terminie, podlega karze grzywny w wysokości do 1,5% funduszu wynagrodzeń
u danego podmiotu zatrudniającego w roku obrotowym poprzedzającym popełnienie czynu zabronionego
. To oznacza, że jeżeli 27 marca 2021 roku w jednostce sektora finansów publicznych nie zostanie zawarta umowa o zarządzanie, może ona otrzymać karę finansową. Nie będzie miało przy tym znaczenia to, z jakiego powodu umowy nie udało się zawrzeć
w terminie umowy o zarządzanie PPK. Jednakże nałożenie kary nie jest obligiem,
a możliwością.

W razie pytań lub wątpliwości pozostajemy do dyspozycji.

 

PLIK PDF