Związki decydują, ale odpowiedzialność zostaje zawsze po stronie pracodawcy – o roli strony społecznej w PPK dr Marcin Wojewódka

Związki decydują, ale odpowiedzialność zostaje zawsze po stronie pracodawcy – o roli strony społecznej w PPK dr Marcin Wojewódka

Przepisy ustawy o pracowniczych planach kapitałowych przewidują obligatoryjny udział czynnika społecznego w procesie tworzenia PPK u danego pracodawcy. Jednakże, mimo że literalnie jest to udział o charakterze konsultacyjnym, to praktyka pierwszych kilku tygodni praktycznego stosowania przepisów ustawy o PPK wskazuje, że niejednokrotnie jest to coś więcej niż czysta konsultacja. Zdarzają się przypadki, że to w rzeczywistości partnerzy społeczni – związki zawodowe posiadają głos decydujący co do wyboru instytucji finansowej zarządzającejWięcej oZwiązki decydują, ale odpowiedzialność zostaje zawsze po stronie pracodawcy – o roli strony społecznej w PPK dr Marcin Wojewódka[…]