„Mechanizm odkurzacza w PPK” – cykliczne wyzwanie dla kadr – dr Antoni Kolek dla ppk.info

Każdy uczestnik PPK będzie miał obowiązek po zatrudnieniu w nowej organizacji złożyć pracodawcy oświadczenie o posiadanych dotychczas rachunkach PPK. Następnie pracodawca, jeśli nie otrzyma sprzeciwu będzie miał obowiązek dokonania wypłaty transferowej środków na obecny rachunek PPK uczestnika.

 

dr Antoni Kolek

Zgodnie z przepisami ustawy o pracowniczych planach kapitałowych każdy nowozatrudniony pracownik, który legitymuje się trzymiesięcznym stażem w danym podmiocie zatrudniającym będzie zobowiązany aby w ciągu 7 dni od upływu terminu zawarcia umowy o prowadzenie złożyć podmiotowi zatrudniającemu oświadczenie o posiadanych dotychczas rachunkach PPK. Następnie podmiot zatrudniający będzie miał obowiązek (niezwłocznie) poinformować zatrudnionego, że jeżeli w ciągu 7 dni, od dnia otrzymania tej informacji nie złoży pisemnego sprzeciwu podmiot zatrudniający złoży wniosek o wypłatę transferową środków zgromadzonych na uprzednio posiadanych rachunkach PPK prowadzonych przez inne instytucje finansowe. Środki te zostaną przekazane na rachunek uczestnika PPK prowadzony przez instytucje finansową zarządzającą PPK u danego podmiotu zatrudniającego. Ostatnim etapem realizacji „mechanizmu odkurzacza” będzie poinformowanie przez instytucje finansową podmiotu zatrudniającego o dokonanej wypłacie transferowej w terminie do 15. dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym przeprowadzona została procedura, wypłata transferowej. […]

Czytaj dalej […]