Pierwsza nowelizacja ustawy o PPK – zmiana definicji wynagrodzenia oznaczająca zwiększenie kosztów pracy – dr Marcin Wojewódka dla #PPK.INFO

Aktualny stan prawny

W dniu 1 stycznia 2019 weszła w życie ustawa o pracowniczych planach kapitałowych (PPK), która w przypadku największych pracodawców w praktyce zacznie obowiązywać w drugiej połowie 2019 roku. Początkowo znajduje ona bowiem zastosowanie co do zasady w stosunku do największych podmiotów, tych zatrudniających co najmniej 250 osób. W obecnie już obowiązującej treści przepisów ustawy o PPK jako podstawę naliczenia określonych %-owo wpłat do PPK, przyjęto wynagrodzenie, które zostało zdefiniowane przez ustawodawcę jako podstawa naliczenia składek na obowiązkowe ubezpieczenia emerytalne i rentowe do wysokości limitu opłacanych faktycznie składek, czyli w warunkach 2019 roku do kwoty 142 950 zł (tzw. 30 krotność). Innymi słowy zgodnie z obecnie obowiązującymi przepisami wpłaty do PPK np. osoba zarabiająca w ciągu roku 250 000 zł opłaci tylko na pierwszych 142 950 zł.

Projekt nowelizacji ustawy o PPK

W zeszłym tygodniu na oficjalnym rządowym portalu www.rcl.gov.pl został opublikowany projekt z dnia 6 marca 2019 roku ustawy o systemie instytucji rozwoju oraz o zmianie niektórych ustaw. Projekt ten reguluje przede wszystkim status prawny podmiotu Polski Fundusz Rozwoju Spółka Akcyjna oraz inne kwestie związane z tzw. instytucjami rozwoju. Ale uważna jego lektura wskazuje, że nie tylko.

W projekcie wskazanej ustawy znalazł się bowiem art. 25, który modyfikuje przepisy obwiązującej od dnia 1 stycznia 2019 roku ustawy z dnia 4 października 2018 roku o pracowniczych planach kapitałowych. Proponowana zmiana nowelizuje treść definicji wynagrodzenia w rozumieniu przepisów ustawy o PPK. I tak zgodnie z nową planowaną treścią podstawę wymiaru wpłat do PPK ma stanowić pełne wynagrodzenie otrzymywane przez uczestnika PPK od zatrudniającego go pracodawcy, a nie tylko kwota do tzw. 30-krotności składek na obowiązkowe ubezpieczenia emerytalne i rentowe, jak ma to miejsce w obecnym stanie prawnym. Literalnie zmiana ma polegać polegać na dodaniu w przedmiotowej definicji „wynagrodzenia” sformułowania „bez stosowania ograniczenia, o którym mowa w art. 19 ust. 1 ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych”.

Konsekwencje możliwej zmiany

Planowana zmiana ma niezwykle doniosłe znaczenie praktyczne. Powoduje ona, że wpłaty do PPK będą musiały być naliczane przez pracodawcę na wszystkich składnikach wynagrodzenia danej osoby zatrudnionej, a nie jedynie na kwocie pierwszych 142 950 zł w roku kalendarzowym (w warunkach 2019 roku). […]

Czytaj dalej […]

 


dr Marcin Wojewódka