Informacja prawna w sprawie wzoru wniosku o świadczenie pieniężne za zapewnienie zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy

 

INFORMACJA PRAWNA KANCELARII WOJEWÓDKA I WSPÓLNICY Z DNIA 17 MARCA 2022 ROKU
W SPRAWIE WZORU WNIOSKU O ŚWIADCZENIE PIENIĘŻNE ZA ZAPEWNIENIE ZAKWATEROWANIA I WYŻYWIENIA OBYWATELOM UKRAINY

 

Od 16 marca 2022 roku osoby fizyczne oraz inne podmioty, które pomagają osobom uciekającym przed wojną z Ukrainy, zapewniając im zakwaterowanie i wyżywienie, mogą wnioskować o zwrot nakładów poniesionych na ten cel. Świadczenie wypłacane jest przez gminę na podstawie wniosku uprawnionego. Świadczenie może być wypłacone na okres 60 dni z możliwością przedłużenia w szczególnie uzasadnionych przypadkach. W przypadku osób fizycznych wysokość świadczenia za jeden dzień wynosi do 40 zł.

Zgodnie z przepisami ustawy z dnia 12 marca 2022 roku o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa, każdemu podmiotowi, w szczególności osobie fizycznej prowadzącej gospodarstwo domowe, który zapewni zakwaterowanie i wyżywienie obywatelom Ukrainy, może być przyznane na jego wniosek świadczenie pieniężne z tego tytułu nie dłużej niż za okres 60 dni. Okres wypłaty świadczenia może być przedłużony w szczególnie uzasadnionych przypadkach.

Przez obywatela Ukrainy należy rozumieć osoby, które przybyły na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej bezpośrednio z terytorium Ukrainy w związku z działaniami wojennymi prowadzonymi na terytorium tego państwa, oraz obywateli Ukrainy posiadających Kartę Polaka, którzy wraz z najbliższą rodziną z powodu tych działań wojennych przybyli na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Przez obywatela Ukrainy rozumie się przez to także nieposiadającego obywatelstwa ukraińskiego małżonka obywatela Ukrainy, o ile przybył on na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej bezpośrednio z terytorium Ukrainy.

W drodze rozporządzenia określono, w jaki sposób można wnioskować o świadczenie. Osoby, które udzieliły pomocy, będą mogły otrzymać świadczenie za okres faktycznej pomocy obywatelom Ukrainy począwszy od dnia 24 lutego 2022 roku. Wysokość świadczenia, ustalona została w kwocie 40 zł za osobę dziennie. Kwota może być podwyższona przez wojewodę w przypadku:

1. zapewniania zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy przed dniem wejścia w życie ustawy;
2. gdy podmiotem zapewniającym zakwaterowanie i wyżywienie obywatelom Ukrainy jest jednostka organizacyjna, osoba prawna albo przedsiębiorca.

 

Wniosek należy złożyć do Urzędu Gminy osobiście lub przez pełnomocnika z dokumentem pełnomocnictwa.

 

Świadczenie jest przyznawane na podstawie wniosku za okres faktycznego zapewniania zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy, nie dłużej niż za okres 60 dni i jest wypłacane z dołu. Czas na rozpatrzenie wniosku wynosi do miesiąca od terminu złożenia w gminie. Gmina może uzależnić przyznanie lub wypłatę świadczenia od weryfikacji warunków zakwaterowania i wyżywienia. Weryfikacji dokonują upoważnieni pracownicy urzędu gminy.

Wzór wniosku wraz z załącznikiem i instrukcją, jak należy wniosek wypełnić, stanowi załącznik do informacji.

Świadczenie nie przysługuje, jeżeli warunki zakwaterowania i wyżywienia zagrażają życiu lub zdrowiu ludzi, lub gdy we wniosku podano nieprawdę.
W szczególnie uzasadnionych przypadkach okres wypłaty świadczenia, za zgodą wojewody, może zostać przedłużony na okres dłuższy niż 60 dni. Zgoda wojewody może dotyczyć:

1. indywidualnych spraw;
2. grupy podmiotów zapewniających wyżywienie i zakwaterowanie obywatelom Ukrainy na obszarze województwa.

W indywidualnych sprawach okres wypłaty świadczenia może zostać przedłużony na czas określony, na szczegółowo uzasadniony wniosek podmiotu zapewniającego wyżywienie i zakwaterowanie obywatelom Ukrainy.

 

Wniosek o świadczenie pieniężne zgodnie z ustawą zawiera:

1. imię i nazwisko albo nazwę składającego wniosek;
2. PESEL lub NIP składającego wniosek;
3. wskazanie okresu, na jaki zapewniono zakwaterowanie, oraz liczby osób przyjętych do zakwaterowania;
4. imię i nazwisko osoby przyjętej do zakwaterowania i PESEL, jeżeli posiada;
5. oświadczenie składającego wniosek o zapewnieniu zakwaterowania i wyżywienia;
6. numer rachunku płatniczego, na który wypłacane będzie świadczenie;
7. oświadczenie składającego wniosek pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych oświadczeń, że dane zawarte we wniosku są prawdziwe;
8. adres miejsca pobytu osób przyjętych na zakwaterowanie;
9. adres poczty elektronicznej i numer telefonu składającego wniosek;
10. oświadczenie, że za osobę przyjętą do zakwaterowania na wskazany okres nie wypłacono już świadczenia;
11. oświadczenie podmiotu składającego wniosek, że za okres wskazany w pkt 3 nie otrzymano dodatkowego wynagrodzenia, w tym za wynajem.

 


INFORMACJA PRAWNA

WNIOSEK

INSTRUKCJA WYPEŁNIENIA WNIOSKU

 


dr Antoni Kolek
Oskar Sobolewski