PPE mogą pozostać alternatywą dla PPK – informacje po posiedzeniu Komisji Sejmowej w dniu 26.09.2018

Na Komisji Sejmowej rozpatrującej projekt ustawy o pracowniczych planach kapitałowych została przegłosowana poprawka, zgłoszona przez Ministra Finansów do projektu art. 133 ust. 1 ustawy o PPK.
 
Zgodnie z nowym brzmieniem, z obowiązku tworzenia PPK mają być zwolnieni pracodawcy, którzy prowadzą PPE ze składką podstawową w wysokości co najmniej 3,5% i partycypacją w Programie na poziomie co najmniej 25% osób zatrudnionych. Poprawka polega na tym, że powyższy warunek powinien być spełniony na dzień wejścia w życie obowiązku stosowania przepisów ustawy o PPK (np. na dzień 1 lipca 2019 roku dla największych pracodawców zatrudniających co najmniej 250 osób), a nie na dzień wejścia w życie ustawy o PPK, jak zostało to zapisane w projekcie przyjętym przez Radę Ministrów.
 
Zastrzegamy, że powyższe jest jak na razie tylko poprawką przyjętą przez Komisję Sejmową i będzie przedmiotem głosowania przez Sejm na początku października 2018 roku. Jednakże, jeśli powyższe wejdzie w życie, to można się spodziewać ponownej zasadności rozważenia tworzenia PPE, gdyż będzie to możliwe co najmniej do połowy 2019 roku.