PPK – niejasny status państwowych instytutów badawczych – opinia ekspertów IE dla #PRAWO.PL

Każdy podmiot zatrudniający będzie zobowiązany zawrzeć z wybraną instytucją finansową umowę o zarządzanie PPK oraz w imieniu i na rzecz swoich pracowników – umowę o prowadzenie PPK. O terminie ich zawarcia decyduje liczba zatrudnionych. Dr Antoni Kolek i Oskar Sobolewski z Instytutu Emerytalnego zwracają uwagę, że specyficzną grupę podmiotów stanowią Państwowe Instytuty Badawcze.

Ustawa o pracowniczych planach kapitałowych funkcjonuje w porządku prawnym od 1 stycznia 2019 roku, jednak jej stosowanie w przypadku danego podmiotu zatrudniającego, warunkowane jest liczbą osób zatrudnionych oraz posiadaniem statusu jednostki sektora finansów publicznych.

PPK będzie wchodzić stopniowo

Ustawa o PPK wskazuje, każdy podmiot zatrudniający będzie obowiązany zawrzeć z wybraną instytucją finansową umowę o zarządzanie PPK oraz w imieniu i na rzecz swoich pracowników – umowę o prowadzenie PPK. Termin na zawarcie poszczególnych umów zależy od liczby zatrudnionych:

  • w przypadku podmiotów zatrudniających na dzień 31.12.2018 r. co najmniej 250 osób, ustawa zaczyna obowiązywać od 1 lipca 2019 roku;
  • w przypadku podmiotów zatrudniających na dzień 30.06.2019 r. co najmniej 50 osób,  ustawa zaczyna obowiązywać od 1 stycznia 2020 r.;
  • w przypadku podmiotów zatrudniających na dzień 31.12.2019 r. co najmniej 20 osób, ustawa zaczyna obowiązywać od 1 lipca 2020 r.;
  • w przypadku pozostałych podmiotów zatrudniających oraz jednostek sektora finansów publicznych niezależnie od liczby osób zatrudnionych – ustawa zaczyna obowiązywać od 1 stycznia 2021 r.

Szczególne rozwiązania, właściwe dla jednostek sektora finansów publicznych, wynikają z konieczności pokrycia wpłat do PPK ze środków pochodzących z budżetów poszczególnych instytucji, wchodzących w skład sektora finansów publicznych, takich jak np. urzędy centralne i samorządowe, ZUS, KRUS, NFZ itp.

Co z Państwowymi Instytutami Badawczymi?

Specyficzną grupę podmiotów stanowią Państwowe Instytuty Badawcze (PIB), które jako państwowe jednostki organizacyjne posiadające osobowość prawną, utworzone zostały w celu prowadzenia badań naukowych i prac rozwojowych. Obecnie funkcjonuje 115 instytutów badawczych zatrudniających łącznie ok. 40 000 pracowników.

Zauważyć należy, że od momentu nowelizacji ustawy o finansach publicznych od 1 stycznia 2010 r., instytuty badawcze (wcześniej nazywane jednostkami badawczo-rozwojowymi) przestały być jednostkami sektora finansów publicznych (por. art. 9 pkt 14 ustawy). […]

Czytaj dalej […]

 

 

dr Antoni Kolek

 

ekspert Instytutu Emerytalnego
Oskar Sobolewski