PARKIET.COM: Większość Polaków zechce skorzystać z PPK – komentarz eksperta

PARKIET.COM: Dla wielu oszczędzanie na emeryturę jest bardzo ważne, ale pieniądze szybko rozpływają się na bieżące cele. Jest jednak szansa to zmienić.

Inwestowanie wciąż nie jest popularnym wśród Polaków sposobem na pomnażanie oszczędności. I to mimo że wiedza na ten temat jest coraz większa – wynika z badania przeprowadzonego przez Izbę Zarządzających Funduszami i Aktywami, do którego dotarł „Parkiet”.

Spada zaufanie do IKZE

Jedynie co czwarty Polak lokuje swoje środki w akcje, obligacje, bony skarbowe bądź fundusze inwestycyjne. Najbardziej znanym sposobem zabezpieczenia emerytalnego nadal są otwarte fundusze emerytalne, jednak wiara w to, że na starość otrzymamy stamtąd środki, na przestrzeni ubiegłego roku zdecydowanie spadła. O ile w 2016 r. odsetek osób przekonanych, iż na emeryturze będą miały dostęp do pieniędzy gromadzonych w OFE, stanowił 41 proc., o tyle na koniec 2017 r. było to już tylko 31 proc. Udział tych, którzy mają całkiem przeciwne zdanie, wzrósł w tym czasie z 49 proc. do 55 proc.

Więcej przeczytasz tutaj

 

Komentarz eksperta


dr hab. Marek Szczepański, prof. nadzw. Politechniki Poznańskiej:

Przytoczone w artykule wyniki badań opinii na temat oszczędzania, w tym – deklarowanej chęci udziału w Pracowniczych Planach Kapitałowych (PPK) z jednej strony są zachęcające, gdyż świadczą o zapotrzebowaniu na tego typu program emerytalny, ale z drugiej strony potwierdzają nadal niewielki stopień świadomości emerytalnej. Deklaracje składane „w ciemno”, bez znajomości szczegółów programu PPK, nie oznaczają jeszcze, że gdy dojdzie do jego realizacji, część automatycznie włączonych do PPK pracowników nie wystąpi z programu emerytalnego w swoim zakładzie pracy, zwłaszcza gdy zobaczą na pasku wypłaty pomniejszone o 2% z tytułu składek pracowniczych wynagrodzenie. Dotyczy to zwłaszcza osób o niższych dochodach.

Dla powodzenia programu kluczowe znaczenie będzie miała odpowiednio intensywna kampania edukacyjna (tak naprawdę długoterminowo 60% zgromadzonego w PPK dochodu pochodzić będzie ze składek pracodawcy i dopłat bezpośrednich od państwa) oraz zaangażowanie wszystkich interesariuszy (nie tylko samych pracowników i zobowiązanych w mocy prawa do tworzenia PPK pracodawców, ale również związków zawodowych, instytucji rynku finansowego). Na pewno do momentu wprowadzenia PPK należałoby ostatecznie wyjaśnić, co stanie się ze środkami zgromadzonymi w OFE, bo niepewność co do II filaru systemu emerytalnego w Polsce stanowi dodatkowy czynnik ryzyka przy wprowadzaniu nowych rozwiązań w III filarze.

Tym niemniej projekt Pracowniczych Programów Kapitałowych ocenić należy pozytywnie – jako szansę na upowszechnienie dodatkowych systemów emerytalnych w Polsce, konieczne wobec spadku poziomu zabezpieczenia finansowego osób starszych oferowanego przez publiczny system emerytalny. Trzymam kciuki za jego powodzenie.