PPK w sektorze finansów publicznych

 

Odpowiedzialność za brak terminowego wprowadzenia PPK

 

Także w sektorze finansów publicznych ustawodawca przewidział odpowiedzialność za niewprowadzenie w terminie PPK w danej jednostce, rozumiane jako brak terminowego zawarcia umowy o zarządzanie PPK. Przewidziano możliwość poniesienia dotkliwej odpowiedzialności za wykroczenie przeciwko temu obowiązkowi. Odpowiedzialność za brak terminowego utworzenia PPK w jednostce sektora publicznego ma charakter indywidualny i dotyczy osoby bezpośrednio odpowiedzialnej za jego wprowadzenie. Natomiast to kto jest odpowiedzialny za wprowadzenie PPK u danego pracodawcy wynika z organizacji wewnętrznej jednostki, ewentualne z udzielonego przez kierownika jednostki organizacyjnej pełnomocnictwa. Organ kontrolujący będzie prowadził stosowne dochodzenie także w przedmiocie ustalenia odpowiedzialności za wprowadzenie PPK w jednostce sektora finansów publicznych.

 

Karą za nieterminowe zawarcie umowy o zarządzanie PPK jest grzywna w wysokości nie wyższej niż 1,5 proc. funduszu wynagrodzeń u danego podmiotu zatrudniającego w roku obrotowym poprzedzającym popełnienie czynu zabronionego.