PPK w sektorze finansów publicznych

 

Kary za brak wprowadzenia PPK w jednostce sektora finansów publicznych

 

Przepisy karne związane z obowiązkowym tworzeniem PPK, dotyczą naruszeń obowiązków wynikających z poszczególnych przepisów ustawy o PPK we wszystkich rodzajach podmiotów obowiązanych do tworzenia PPK – w tym do podmiotów sektora finansów publicznych. Opisane w nich typy przewinień mają na celu zabezpieczenie wykonania przepisów ustawy o PPK.

 

Odpowiedzialność na podstawie przepisów ustawy o pracowniczych planach kapitałowych jest odpowiedzialnością indywidualnych osób, odpowiedzialnych w danej jednostce za wprowadzenie PPK. Jednocześnie należy zaznaczyć, że wskazana powyżej odpowiedzialność opiera się na zasadzie winy, co oznacza, że osobie, która swoim zachowaniem wyczerpuje opis wykroczenia lub przestępstwa, należy udowodnić, że była świadoma swoich obowiązków i co najmniej mogła przewidzieć, że popełnia czyn zabroniony (nieumyślność) albo wręcz, że świadomie je popełniła (umyślność).

 

Obowiązek terminowego zawarcia umów składających się na PPK (umowy o zarządzanie PPK oraz umowy o prowadzenie PPK) ciąży na podmiocie zatrudniającym albo osobie obowiązanej do działania w jego imieniu. W przypadku jednostek organizacyjnych sektora finansów publicznych obowiązek zawarcia umów o zarządzanie PPK i prowadzenie PPK ciąży na kierowniku jednostki organizacyjnej lub osobie odpowiedzialnej za zatrudnienie, gospodarkę finansową – ustalanie osoby odpowiedzialnej będzie odbywało się na podstawie odpowiednich dokumentów organizacyjnych. Organ kontrolny może dokonywać dalszego doprecyzowania tego obowiązku – może więc on zostać przekazany osobie, która co do zasady nie reprezentuje podmiotu zatrudniającego. W tym ostatnim wypadku powierzenie obowiązków wymaga stosownego pisemnego upoważnienia (np. pełnomocnictwa).

 

Katalog kar za naruszenie przepisów ustawy o PPK przedstawia się następująco:

  • nieterminowe zawarcie umowy o zarządzanie PPK – karą może być grzywna w wysokości nie wyższej niż 1,5 proc. funduszu wynagrodzeń u danego podmiotu zatrudniającego w roku obrotowym poprzedzającym popełnienie czynu zabronionego;
  • brak zawarcia w terminie umowy o prowadzenie PPK w imieniu i na rzecz osoby zatrudnionej. W tym wypadku ustawodawca kwotowo określa granice grożącej sprawcy grzywny – może ona wynieść od 1 tys. do 1 mln zł.;
  • kara za nakłanianie osób zatrudnionych lub uczestników PPK do rezygnacji z dokonywania wpłat do PPK – potencjalna grzywna w wysokości do 1,5 proc. funduszu wynagrodzeń u danego podmiotu zatrudniającego w roku obrotowym poprzedzającym popełnienie czynu zabronionego;
  • brak dopełnienia obowiązku dokonywania wpłat do PPK w przewidzianym przepisami terminie – grzywna dla osoby odpowiedzialnej w wysokości od 1 tys. do 1 mln zł;
  • brak zgłaszania wymaganych ustawą danych lub zgłaszanie nieprawdziwych danych albo udzielanie w tych sprawach nieprawdziwych wyjaśnień lub odmowa ich udzielenia – grzywna dla osoby odpowiedzialnej w wysokości od 1 tys. do 1 mln zł;
  • brak prowadzenia dokumentacji związanej z obliczaniem wpłat do PPK – grzywna dla osoby odpowiedzialnej w wysokości od 1 tys. do 1 mln zł;