PPK w sektorze finansów publicznych

 

Procedura tworzenia PPK w sektorze finansów publicznych

 

Podmioty należące do sektora finansów publicznych zobowiązane są do utworzenia PPK zgodnie z przepisami ustawy o PPK. Utworzenie PPK to cztery główne kroki:

 

1) wybór instytucji finansowej zarządzającej PPK,

2) osiągnięcie porozumienia z przedstawicielami osób zatrudnionych,

3) zawarcie umowy o zarządzanie PPK,

4) zawarcie umowy o prowadzenie PPK oraz zapisanie do PPK.

 

 

 

 

Wybór instytucji finansowej

Oznacza to przede wszystkim obowiązek przeprowadzenia procedury wyboru instytucji finansowej. Zgodnie z przepisami ustawy o PPK tą instytucją jest fundusz zdefiniowanej daty (fundusz inwestycyjny lub emerytalny, który został umieszczony w ewidencji PPK prowadzonej przez Polski Fundusz Rozwoju), który może być odpowiednio zarządzany przez:

  • powszechne towarzystwo emerytalne,
  • towarzystwo funduszy inwestycyjnych,
  • pracownicze towarzystwo emerytalne albo
  • zakład ubezpieczeń.

Dokonując wyboru instytucji finansowej pracodawca winien kierować się kryteriami wyboru wskazanymi w przepisach ustawy o PPK. Są to:

 

 

 

 

Osiągnięcie porozumienia z przedstawicielami osób zatrudnionych  

To podmiot zatrudniający jest zobowiązany i uprawniony do wyboru instytucji finansowej zarządzającej PPK, ale jego obowiązkiem jest dochowanie procedury konsultacyjnej i podjęcie próby zawarcia porozumienia z przedstawicielami osób zatrudnionych w sprawie wyboru instytucji finansowej.

Reprezentację tę stanowi, w przypadku funkcjonowania w danym zakładzie pracy, zakładowa organizacja związkowa (nie musi ona być reprezentatywna). Natomiast, jeżeli w danym zakładzie pracy nie działają związki zawodowe, to w procesie wyboru instytucji finansowej PPK udział bierze reprezentacja osób zatrudnionych wyłoniona w trybie przyjętym u danego pracodawcy.

 

 

Zawarcie umowy o zarządzanie PPK

Podmiot zatrudniający, który osiągnął porozumienie z reprezentacją osób zatrudnionych w sprawie wyboru instytucji finansowej zarządzającej PPK może zawrzeć umowę o zarządzanie PPK, która jest podstawową umową określającą najważniejsze parametry prowadzonego PPK. Umowa ta powinna co do zasady zostać zawarta w postaci elektronicznej pozwalającej na jej utrwalenie na trwałym nośniku. Wyraźnie należy wskazać, że w zakresie PPK ustawodawca wyłączył w art. 120 ustawy o PPK stosowanie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. 2018, poz. 1986), dokonując stosownej zmiany w treści art. 4 ust. 4 Pzp. Z uwagi na ewentualne sankcje warto pamiętać o terminowym zawarciu umowy o zarządzanie PPK.

 

Zawarcie umowy o prowadzenie PPK

Ostatnim etapem tworzenia PPK jest zawarcie umowy o prowadzenie PPK. Umowę tę podmiot zatrudniający zawiera z instytucją finansową w imieniu i na rzecz osób zatrudnionych. Załącznikiem do umowy o prowadzenie PPK jest lista uczestników PPK.