PPK w sektorze finansów publicznych

 

Terminy utworzenia PPK w sektorze finansów publicznych

 

Pracownicze Plany Kapitałowe to w założeniu powszechny program dodatkowego oszczędzania środków na emeryturę, który ma obejmować wszystkie osoby zatrudnione. Osoby w wieku od 18 do 54 lat zostaną do PPK zapisane automatycznie, a osoby w wieku od 55 do 69 lat mogą przystąpić do PPK na swój wniosek. Podstawowym obowiązkiem każdego pracodawcy, w tym jednostki sektora finansów publicznych, jest terminowe utworzenie PPK, rozumiane jako dokonanie wyboru instytucji finansowej zarządzającej PPK oraz zawarcie umów składających się na PPK, to jest umowy o zarządzanie PPK oraz umowy o prowadzenie PPK.

 

Termin zawarcia wyżej wskazanych umów w jednostkach sektora finansów publicznych wynika wprost z przepisów ustawy o PPK, a precyzyjnie z treści art. 137 ustawy o PPK, który stanowi, że w przypadku podmiotów zatrudniających będących jednostkami wchodzącymi w skład sektora finansów publicznych w rozumieniu art. 9 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2077 oraz z 2018 r. poz. 62, 1000, 1366, 1669 i 1693), obowiązek, o którym mowa w art. 8 ust. 1 (zawarcia umowy o zarządzanie PPK), powstaje w dniu 1 stycznia 2021 r. Natomiast umowę o prowadzenie PPK podmiot taki zawiera najpóźniej do dnia 10 kwietnia 2021 r.

 

Należy podkreślić, że w przypadku podmiotów sektora finansów publicznych termin utworzenia PPK jest jednolity dla wszystkich podmiotów bez względu na liczbę osób zatrudnionych w danym podmiocie, co jest różnicą w stosunku do innych podmiotów zobowiązanych do utworzenia PPK.