Poziom partycypacji w Pracowniczych Planach Kapitałowych po IV kohorcie wdrożenia