Poziom partycypacji w Pracowniczych Planach Kapitałowych w IV kwartale 2020 roku