Co oznaczają zmiany w projekcie ustawy o PPK dla pracodawców i systemu emerytalnego – opinie ekspertów

W dniu 28 sierpnia 2018 roku Rada Ministrów przyjęła projekt ustawy o Pracowniczych Planach Kapitałowych (PPK). Projekt ten w najbliższym czasie zostanie skierowany do prac parlamentarnych. Istnieje duże prawdopodobieństwo, że ustawa zostanie uchwalona jeszcze jesienią 2018 roku i wejdzie w życie z dniem 1 stycznia 2019 roku. 

 

W projekcie ustawy o PPK, opublikowanym 5 września 2018 roku, znalazły się postanowienia istotnie modyfikujące relacje PPE do PPK, co oznacza, że praktycznie nie ma już możliwości utworzenia PPE, które zwalniałoby pracodawcę od obowiązku utworzenia PPK.

Zgodnie z treścią opublikowanego uzasadnienia do ustawy, w aktualnym projekcie ustawy o PPK utrzymano możliwość zwolnienia z obowiązku tworzenia PPK przez pracodawców prowadzących PPE o składce podstawowej wynoszącej co najmniej 3,5%, jeśli do danego PPE przystąpiło co najmniej 25% osób zatrudnionych. Jednakże powyższe warunki powinny być spełnione na dzień wejścia w życie ustawy o PPK, tj. na dzień 1 stycznia 2019 roku. Powyższe oznacza, że pracodawcom na spełnienie powyższych warunków pozostało jedynie kilkanaście tygodni. Mając na względzie, że sam proces rejestracji PPE w Komisji Nadzoru Finansowego może trwać od kilku do kilkunastu tygodni, pracodawca, który rozważa utworzenie PPE, powinien niezwłocznie, jeszcze we wrześniu 2018 roku, złożyć wniosek o rejestrację takiego programu.

 

 

dr Antoni Kolek

„Zarówno PPE, jak i PPK powinny funkcjonować jako rozwiązania komplementarne, budujące III filar systemu emerytalnego. Ingerowanie w dotychczas istniejące lub aktualnie zakładane programy emerytalne nie buduje zaufania społecznego do państwa i jego instytucji. 

Warto, aby na etapie prac w parlamencie przeanalizować konsekwencje zapisu dotyczącego terminu posiadania przez pracodawcę działającego PPE zwalniającego z obowiązku tworzenia PPK. Obecnie wielu pracodawców jest w trakcie procedury rejestracji PPE i mogą oni zostać pozbawieni szansy na zwolnienie z PPK.

Obecnie funkcjonuje ok. 1000 Pracowniczych Programów Emerytalnych. Wprowadzenie zapisu o konieczności posiadania PPE na dzień 1 stycznia 2019, w celu zwolnienia z PPK, spowoduje, że przez najbliższy rok, aż do wdrożenia PPK, na rynku nie pojawią się żadne nowe środki grupowego oszczędzania na emeryturę.”

 


 

mec. Adrian Prusik

„To dobrze, że projekt ujrzał światło dzienne i trafił wreszcie do Sejmu. Źle, że na ostatniej prostej zmienia się przepisy dotyczące terminu zwalniającego z PPK dla pracodawców posiadających PPE. Trudno uznać, by taka sytuacja budowała zaufanie obywateli i pracodawców do systemu PPK. Nagłe skrócenie „okienka” czasowego, które umożliwia skorzystanie z PPE, jako alternatywy dla PPK, nie buduje zaufania. Może też spowodować, że na koniec 2019 roku część pracodawców będzie miała i PPE i PPK.

Pracodawcom, którzy posiadają PPE o składce kwotowej lub procentowej poniżej 3,5%, może być trudno przeprowadzić zmiany w programie do końca roku. Tych, co nie zdążą, czeka decyzja o likwidacji PPE oraz wdrożenie PPK. Problemem jest to, że likwidacja PPE może trwać nawet 15 miesięcy. Zmiany na niecałe 4 miesiące przed planowanym wejściem w życie mogą dla niektórych pracodawców okazać się pułapką.

PPE i PPK w planowanym kształcie są różnymi produktami zmierzającymi do tego samego celu – powszechnego i prywatnego ubezpieczenia na okres okołoemerytalny. PPE są przy tym korzystniejsze dla pracowników, bo nie zakładają jego obligatoryjnej partycypacji finansowej. Rezygnowanie z PPE nie jest zrozumiałe. Lepszym rozwiązaniem jest skorzystanie z trendów na rynku i umożliwienie pracodawcom oferowania pracownikom produktów emerytalnych, do których nie muszą dokładać z własnej kieszeni.

Obecny projekt PPK zamyka rynek PPE z dniem 31 grudnia 2018 roku. Pierwsze PPK powstaną nie wcześniej, niż z końcem II kwartału. Oznacza to wstrzymanie rozwoju dużej części III filara emerytalnego na prawie cały 2019 rok.”

 

 

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *