PRAWO.PL: Czy wzór deklaracji o rezygnacji z dokonywania wpłat do PPK to manipulacja? – dr Marcin Wojewódka

dr Marcin Wojewódka

Ministerstwo Finansów opublikowało projekt chyba najbardziej oczekiwanego przez podmioty zatrudniające i przyszłych uczestników PPK rozporządzenia do ustawy o pracowniczych planach kapitałowych. Uważna analiza treści projektu deklaracji prowadzi do wniosku, że tak skonstruowany dokument w istocie ma służyć zniechęceniu uczestników PPK do jej składania.

Znamy już projekt rozporządzenia

W dniu 1 lutego 2019 roku na stronach Rządowego Centrum Legislacji opublikowany został projekt rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie deklaracji rezygnacji z dokonywania wpłat do pracowniczego planu kapitałowego. To jeden z kluczowych aktów wykonawczych do uchwalonej jesienią zeszłego roku ustawy z 4.10.2019 roku o pracowniczych planach kapitałowych (PPK). Aktualny projekt rozporządzenia i załącznika do niego różni się nieco od tego, który został przedłożony do Sejmu w połowie 2018 roku wraz z projektem ustawy o PPK.

Rozporządzenie określa treść deklaracji, jaką będzie mógł składać obowiązkowo zapisany do PPK uczestnik w przypadku podjęcia decyzji o rezygnacji z wpłat do PPK. Rozporządzenie zostanie wydane na postawie delegacji zawartej w art. 23 ust. 12 ustawy o PPK. Projekt tego aktu prawnego zawiera także w załączniku wzór deklaracji rezygnacji z dokonywania wpłat do PPK.  Jest to o tyle istotne, że zgodnie z dyspozycją art. 23 ust. 2 ustawy o PPK ta deklaracja powinna zawierać pewne elementy treściowe, które precyzuje właśnie rozporządzenie, a uczestnicy PPK powinni się co do zasady posługiwać właśnie tym wzorem.

Obowiązkowe treści w deklaracji

Zgodnie z treścią rozporządzenia składana przez uczestnika PPK deklaracja rezygnacji z dokonywania wpłat do PPK zwiera trzy rodzaje danych.

  1. Pierwsza grupa to dane dotyczące samego uczestnika PPK, takie jak jego pierwsze imię i nazwisko, adresy zamieszkania i korespondencji, numer telefonu, adres poczty elektronicznej, a także takie dane jak numer PESEL czy seria i numer dowodu osobistego.
  2. Drugą grupę danych stanowią dane dotyczące podmiotu zatrudniającego, takie jak jego nazwa, numer identyfikacji podatkowej czy adres.
  3. Natomiast trzeci, kluczowy element deklaracji to treść oświadczenia uczestnika PPK o samej rezygnacji z dokonywania wpłat do PPK, a także, a może przede wszystkim, o posiadaniu przez niego wiedzy o konsekwencjach jej złożenia. Jak się jednak okaże, tylko o niektórych.

Treść oświadczenia o rezygnacji z wpłat

Wzór deklaracji zawiera dosyć rozbudowane oświadczenie uczestnika PPK oraz miejsce na jego sześć własnoręcznych podpisów, które uczestnik PPK powinien złożyć oddzielnie pod każdym ze składanych oświadczeń. W tej deklaracji w pierwszej kolejności uczestnik rezygnuje z dokonywania własnych wpłat do PPK. W praktyce oznacza to, że jego pracodawca nie będzie zobowiązany do potrącania z wynagrodzenia uczestnika PPK 2% wynagrodzenia uczestnika i przekazywania tej kwoty do PPK. […]

Czytaj dalej […]